0167. அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானைச்

Rate this post

0167. அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானைச்

0167. Avviththu Azhukkaaru Udaiyaanaich

 • குறள் #
  0167
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அழுக்காறாமை (Azhukkaaraamai)
  Not Envying
 • குறள்
  அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானைச் செய்யவள்
  தவ்வையைக் காட்டி விடும்.
 • விளக்கம்
  அழுக்காறு உடையவனைத் திருமகள் பொறுக்காதவளாகி, தன் தமக்கையாகிய மூத்தவளுக்குக் காட்டிவிட்டுத் தான் நீங்கி விடுவாள்.
 • Translation
  in English
  From envious man good fortune’s goddess turns away,
  Grudging him good, and points him out misfortune’s prey.
 • Meaning
  Lakshmi envying (the prosperity) of the envious man will depart and introduce him to her sister.

Leave a comment