0156. ஒறுத்தார்க்கு ஒருநாளை இன்பம்

Rate this post

0156. ஒறுத்தார்க்கு ஒருநாளை இன்பம்

0156. Oruththaarkku Orunaalai Inbam

 • குறள் #
  0156
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பொறையுடைமை (Poraiyudaimai)
  The Possession of Patience: Forbearance
 • குறள்
  ஒறுத்தார்க்கு ஒருநாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்குப்
  பொன்றுந் துணையும் புகழ்.
 • விளக்கம்
  தீமை செய்தவரைத் தண்டித்தவருக்கு உண்டாவது ஒரு நாளைய இன்பமேயாகும். அதனைப் பொறுத்துக் கொண்டவர்க்கு உலகம் அழியும் வரையில் புகழ் உண்டு.
 • Translation
  in English
  Who wreak their wrath have pleasure for a day;
  Who bear have praise till earth shall pass away.
 • Meaning
  The pleasure of the resentful continues for a day. The praise of the patient will continue until (the final destruction of) the world.

Leave a comment