0151. அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத்

Rate this post

0151. அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத்

0151. Agazhvaaraith Thaangum Nilampolath

 • குறள் #
  0151
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பொறையுடைமை (Poraiyudaimai)
  The Possession of Patience: Forbearance
 • குறள்
  அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை
  இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை.
 • விளக்கம்
  தன் மேல் நின்று தன்னைத் தோண்டுகின்றவரையும் தாங்கும் நிலம் போலத் தம்மை இகழ்வாரையும் பொறுத்துக் கொள்ளுதல் சிறந்த அறமாகும்.
 • Translation
  in English
  As earth bears up the men who delve into her breast,
  To bear with scornful men of virtues is the best.
 • Meaning
  To bear with those who revile us, just as the earth bears up those who dig it, is the first of virtues.

Leave a comment