0149. நலக்குரியார் யாரெனின் நாமநீர்

Rate this post

0149. நலக்குரியார் யாரெனின் நாமநீர்

0149. Nalakkuriyaar Yaarenin Naamaneer

 • குறள் #
  0149
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பிறனில் விழையாமை (Piranil Vizhaiyaamai)
  Not Coveting Another’s Wife
 • குறள்
  நலக்குரியார் யாரெனின் நாமநீர் வைப்பின்
  பிறர்க்குரியாள் தோள்தோயா தார்.
 • விளக்கம்
  கடலால் சூழப்பட்ட உலகில் எல்லா நன்மைகளுக்கும் உரியவர் யார் எனில், பிறன் மனைவியின் தோளைச் சேராதவரேயாவார்.
 • Translation
  in English
  Who ‘re good indeed, on earth begirt by ocean’s gruesome tide?
  The men who touch not her that is another’s bride.
 • Meaning
  Is it asked, “who are those who shall obtain good in this world surrounded by the terror-producing sea?” Those who touch not the shoulder of her who belongs to another.

Leave a comment