0145. எளிதென இல்லிறப்பான் எய்துமெஞ்

Rate this post

0145. எளிதென இல்லிறப்பான் எய்துமெஞ்

0145. Elithena Illirappaan Eithumenj

 • குறள் #
  0145
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பிறனில் விழையாமை (Piranil Vizhaiyaamai)
  Not Coveting Another’s Wife
 • குறள்
  எளிதென இல்லிறப்பான் எய்துமெஞ் ஞான்றும்
  விளியாது நிற்கும் பழி.
 • விளக்கம்
  ‘இவளை அடைதல் எளிது’ என்று நினைத்துப் பிறன் வீட்டில் நுழைகின்றவன், எப்பொழுதும் நீங்காத குடிப்பழியை அடைவான்.
 • Translation
  in English
  ‘Mere triflel’ saying thus, invades the home, so he ensures.
  A gain of guilt that deathless aye endures.
 • Meaning
  He who thinks lightly of going into the wife of another acquires guilt that will abide with him imperishably and for ever.

Leave a comment