0139. ஒழுக்க முடையவர்க்கு ஒல்லாவே

Rate this post

0139. ஒழுக்க முடையவர்க்கு ஒல்லாவே

0139. Ozhukka Mudaiyavarkku Ollaave

 • குறள் #
  0139
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஒழுக்கமுடைமை (Ozhukkamudaimai)
  The Possession of Decorum
 • குறள்
  ஒழுக்க முடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய
  வழுக்கியும் வாயாற் சொலல்.
 • விளக்கம்
  மறந்தும் தீயசொற்களை வாயினால் சொல்லும் செயல் நல்லொழுக்கம் உடையவர்க்கு ஆகாது.
 • Translation
  in English
  It cannot be that they who ‘strict decorum’s’ law fulfil,
  E’en in forgetful mood, should utter words of ill.
 • Meaning
  Those who study propriety of conduct will not speak evil, even forgetfully.

Leave a comment