0138. நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம்

Rate this post

0138. நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம்

0138. Nandrikku Viththaagum Nallozhukkam

 • குறள் #
  0138
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஒழுக்கமுடைமை (Ozhukkamudaimai)
  The Possession of Decorum
 • குறள்
  நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம்
  என்றும் இடும்பை தரும்.
 • விளக்கம்
  நல்லோழுக்கமானது நன்மைக்குக் காரணமாகும்; தீயொழுக்கம் எப்பொழுதும் துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  ‘Decorum true’ observed a seed of good will be;
  ‘Decorum’s breach’ will sorrow yield eternally.
 • Meaning
  Propriety of conduct is the seed of virtue; impropriety will ever cause sorrow.

Leave a comment