0136. ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர்

Rate this post

0136. ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர்

0136. Ozhukkaththin Olkaar Uravor

 • குறள் #
  0136
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஒழுக்கமுடைமை (Ozhukkamudaimai)
  The Possession of Decorum
 • குறள்
  ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின்
  ஏதம் படுபாக் கறிந்து.
 • விளக்கம்
  ஒழுக்கம் தவறுவதால் தமக்குக் குற்றம் உண்டாவதை உணர்ந்து, அறிவுடையோர் அவ்வோழுக்கத்திலிருந்து தவற மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  The strong of soul no jot abate of ‘strict decorum’s’ laws,
  Knowing that ‘due decorum’s’ breach foulest disgrace will cause.
 • Meaning
  Those firm in mind will not slacken in their observance of the proprieties of life, knowing, as they do, the misery that flows from the transgression from them.

Leave a comment