0132. பரிந்தோம்பிக் காக்க ஒழுக்கம்

Rate this post

0132. பரிந்தோம்பிக் காக்க ஒழுக்கம்

0132. Parindhombik Kaakka Ozhukkam

 • குறள் #
  0132
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஒழுக்கமுடைமை (Ozhukkamudaimai)
  The Possession of Decorum
 • குறள்
  பரிந்தோம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்தோம்பித்
  தேரினும் அஃதே துணை.
 • விளக்கம்
  ஒழுக்கத்தை வருந்தியும் பாதுகாத்தல் வேண்டும். ஏனென்றால், அரண்கள் எல்லாவற்றுள்ளும் ஆராய்ந்து பார்த்தால் அவ்வோழுக்கமே சிறந்த துணையாக உள்ளது.
 • Translation
  in English
  Searching, duly watching, learning, ‘decorum’ still we find;
  Man’s only aid; toiling, guard thou this with watchful mind.
 • Meaning
  Let propriety of conduct be laboriously preserved and guarded; though one know and practise and excel in many virtues, that will be an eminent aid.

Leave a comment