0131. ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான்

Rate this post

0131. ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான்

0131. Ozhukkam Vizhuppand Tharalaan

 • குறள் #
  0131
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஒழுக்கமுடைமை (Ozhukkamudaimai)
  The Possession of Decorum
 • குறள்
  ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்கம்
  உயிரினும் ஓம்பப் படும்.
 • விளக்கம்
  ஒழுக்கம் எல்லார்க்கும் சிறப்பினைக் கொடுப்பதால், அதனை உயிரைவிட மேலானதாகக் கருதிக் காத்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  ‘Decorum’ gives especial excellence; with greater care
  ‘Decorum’ should men guard than life, which all men share.
 • Meaning
  Propriety of conduct leads to eminence, it should therefore be preserved more carefully than life.

Leave a comment