0116. கெடுவல்யான் என்பது அறிகதன்

Rate this post

0116. கெடுவல்யான் என்பது அறிகதன்

0116. Keduvalyaan Enbathu Arigathan

 • குறள் #
  0116
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai)
  Impartiality
 • குறள்
  கெடுவல்யான் என்பது அறிகதன் நெஞ்சம்
  நடுவொரீஇ அல்ல செயின்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் மனம் நடுவுநிலையிலிருந்து நீங்கி, முறையல்லாதவற்றைச் செய்ய நினைத்தால், ‘நான்கெட்டு விடுவேன்’ என்பதை அறிவானாக.
 • Translation
  in English
  If, right deserting, heart to evil turn,
  Let man impending ruin’s sign discern!
 • Meaning
  Let him whose mind departing from equity commits sin well consider thus within himself, “I shall perish.”

Leave a comment