0104. தினைத்துணை நன்றி செயினும்

Rate this post

0104. தினைத்துணை நன்றி செயினும்

0104. Thinaiththunai Nandri Seyinum

 • குறள் #
  0104
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal)
  The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude
 • குறள்
  தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக்
  கொள்வர் பயன்தெரி வார்.
 • விளக்கம்
  தினையளவு உதவியை ஒருவன் செய்தானாயினும், நன்றி யறிவார் அதனைப் பனையளவாக மதித்துப் போற்றுவர்.
 • Translation
  in English
  Each benefit to those of actions’ fruit who rightly deem,
  Though small as millet-seed, as palm-tree vast will seem.
 • Meaning
  Though the benefit conferred be as small as a millet seed, those who know its advantage will consider it as large as a palmyra fruit.

Leave a comment