0103. பயன்தூக்கார் செய்த உதவி

Rate this post

0103. பயன்தூக்கார் செய்த உதவி

0103. Payanthookkaar Seitha Udhavi

 • குறள் #
  0103
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal)
  The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude
 • குறள்
  பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின்
  நன்மை கடலின் பெரிது.
 • விளக்கம்
  இன்னபயன் கிடைக்கும் என்று கருதாது ஒருவர் செய்த நன்மையின் பெருமையை ஆராய்ந்தால், அது கடலைவிடப் பெரியதாகும்.
 • Translation
  in English
  Kindness shown by those who weigh not what the return may be:
  When you ponder right its merit, ‘Tis vaster than the sea.
 • Meaning
  If we weigh the excellence of a benefit which is conferred without weighing the return, it is larger than the sea.

Leave a comment