0102. காலத்தி னாற்செய்த நன்றி

Rate this post

0102. காலத்தி னாற்செய்த நன்றி

0102. Kaalaththi Naarseitha Nandri

 • குறள் #
  0102
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal)
  The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude
 • குறள்
  காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
  ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்குத் துன்பம் வந்த காலத்தில் செய்த உதவி சிறியதாக இருந்தாலும், அக்காலத்தை நோக்க, அஃது இப்பூமியைவிட மிகப் பெரியதாகும்.
 • Translation
  in English
  A timely benefit, -though thing of little worth,
  The gift itself, -in excellence transcends the earth.
 • Meaning
  A favour conferred in the time of need, though it be small (in itself), is (in value) much larger than the world.

Leave a comment