0090. மோப்பக் குழையும் அனிச்சம்

5/5 - (1 vote)

0090. மோப்பக் குழையும் அனிச்சம்

0090. Moppak Kuzhaiyum Anichcham

 • குறள் #
  0090
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  விருந்தோம்பல் (Virundhombal)
  Cherishing Guests
 • குறள்
  மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து
  நோக்கக் குநழ்யும் விருந்து.
 • விளக்கம்
  அனிச்சப்பூ, மோந்து பார்த்தல் வாடும்; விருந்தினரோ, விருந்தளிப்பவரின் முகம் வேறுபட்டுத் தோன்றினாலே வாடுவர்.
 • Translation
  in English
  The flower of ‘Anicha’ withers away, If you do but its fragrance inhale;
  If the face of the host cold welcome convey, The guest’s heart within him will fail.
 • Meaning
  As the Anicham flower fades in smelling, so fades the guest when the face is turned away.

Leave a comment