0089. உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல்

Rate this post

0089. உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல்

0089. Udaimaiyul Inmai Virundhombal

 • குறள் #
  0089
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  விருந்தோம்பல் (Virundhombal)
  Cherishing Guests
 • குறள்
  உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல் ஓம்பா
  மடமை மடவார்கண் உண்டு.
 • விளக்கம்
  பொருளுடையவராக இருக்குங்காலத்தில் வறுமையாவது, விருந்தினரை உபசரித்தல் மேற்கொள்ளாத அறியாமையாகும். இஃது அறிவில்லாதவரிடத்தில் காணப்படும்.
 • Translation
  in English
  To turn from guests is penury, though worldly goods abound;
  ‘Tis senseless folly, only with the senseless found.
 • Meaning
  That stupidity which excercises no hospitality is poverty in the midst of wealth. It is the property of the stupid.

Leave a comment