0087. இனைத்துணைத் தென்பதொன் றில்லை

Rate this post

0087. இனைத்துணைத் தென்பதொன் றில்லை

0087. Inaiththunaith Thonbathon Drillai

 • குறள் #
  0087
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  விருந்தோம்பல் (Virundhombal)
  Cherishing Guests
 • குறள்
  இனைத்துணைத் தென்பதொன் றில்லை விருந்தின்
  துணைத்துணை வேள்விப் பயன்.
 • விளக்கம்
  விருந்து உபசரித்தலாகிய அறத்தின் பயன் இன்ன அளவினது என்று கூற முடியாது; விருந்தினரின் தகுதியளவுக் கேற்றவாறு அஃது அமையும்.
 • Translation
  in English
  To reckon up the fruit of kindly deeds were all in vain;
  Their worth is as the worth of guests you entertain.
 • Meaning
  The advantages of benevolence cannot be measured; the measure (of the virtue) of the guests (entertained) is the only measure.

Leave a comment