0077. என்பி லதனை வெயில்போலக்

Rate this post

0077. என்பி லதனை வெயில்போலக்

0077. Enbi Lathanai Veyilpolak

 • குறள் #
  0077
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அன்புடைமை (Anbudaimai)
  The Possession of Love
 • குறள்
  என்பி லதனை வெயில்போலக் காயுமே
  அன்பி லதனை அறம்.
 • விளக்கம்
  எலும்பு இல்லாத புழுக்கள் முதலியவற்றை வெயில் காய்ந்து வருத்துவதுபோல, அன்பில்லாத உயிரை அறக்கடவுள் வருத்தும்.
 • Translation
  in English
  As sun’s fierce ray dries up the boneless things,
  So loveless beings virtue’s power to nothing brings.
 • Meaning
  Virtue will burn up the soul which is without love, even as the sun burns up the creature which is without bone, i.e. worms.

Leave a comment