0073. அன்போடு இயைந்த வழக்கென்ப

Rate this post

0073. அன்போடு இயைந்த வழக்கென்ப

0073. Anbodu Iyaindha Vazhakkenba

 • குறள் #
  0073
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அன்புடைமை (Anbudaimai)
  The Possession of Love
 • குறள்
  அன்போடு இயைந்த வழக்கென்ப ஆருயிர்க்கு
  என்போடு இயைந்த தொடர்பு.
 • விளக்கம்
  அரிய உயிருக்கு, உடம்போடு பொருந்திய தொடர்பு யாதெனின், அன்போடு பொருந்தி வாழும் வாழ்க்கையே என அறிஞர் கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  Of precious soul with body’s flesh and bone,
  The union yields one fruit, the life of love alone.
 • Meaning
  They say that the union of soul and body in man is the fruit of the union of love and virtue (in a former birth).

Leave a comment