0059. புகழ்புரிந்த இல்லிலோர்க்கு இல்லை

Rate this post

0059. புகழ்புரிந்த இல்லிலோர்க்கு இல்லை

0059. Pugazhpurindha Illilorkku Illai

 • குறள் #
  0059
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam)
  The Goodness of the help to Domestic Life
 • குறள்
  புகழ்புரிந்த இல்லிலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார்முன்
  ஏறுபோல் பீடு நடை.
 • விளக்கம்
  கற்பினால் உண்டாகும் புகழுடைய மனைவி பெறாதவர், தம்மை இகழ்ந்து பேசும் பகைவர் முன்னால் பெருமிதமாக நடக்க முடியாது.
 • Translation
  in English
  Who have not spouses that in virtue’s praise delight,
  They lion-like can never walk in scorner’s sight.
 • Meaning
  The man whose wife seeks not the praise (of chastity) cannot walk with lion-like stately step, before those who revile them.

Leave a comment