0043. தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல்

Rate this post

0043. தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல்

0043. Thenbulaththaar Theivam Virundhokkal

 • குறள் #
  0043
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இல்வாழ்க்கை (Ilvaazhkkai)
  Domestic Life
 • குறள்
  தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தானென்றாங்கு
  ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை.
 • விளக்கம்
  தென் புலத்தார், கடவுள், விருந்தினர், சுற்றத்தார், தான் என்னும் ஐந்து வகையாளரிடத்தும் செய்ய வேண்டிய அறச் செயல்களைத் தவறாமல் ஒருவன் செய்தல், சிறந்த கடமையாகும்.
 • Translation
  in English
  The manes, God, guests kindred, self, in due degree,
  These five to cherish well is chiefest charity.
 • Meaning
  The chief (duty of the householder) is to preserve the five-fold rule (of conduct) towards the manes, the Gods, his guests, his relations and himself.

Leave a comment