0039. அறத்தான் வருவதே இன்பம்

Rate this post

0039. அறத்தான் வருவதே இன்பம்

0039. Araththaan Varuvathe Inbam

 • குறள் #
  0039
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  அரண் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal)
  Assertion of the Strength of Virtue
 • குறள்
  அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்றெல்லாம்
  புறத்த புகழும் இல.
 • விளக்கம்
  அறத்துடன் பொருந்தி வாழ்வதால் வருவதே இன்பமாகும். மற்ற வகையில் வருவனவெல்லாம் இன்பமாயினும் துன்பங்களாகும்; புகழ் இல்லாதவையுமாகும்.
 • Translation
  in English
  What from virtue floweth, yieldeth dear delight;
  All else extern, is void of glory’s light.
 • Meaning
  Only that pleasure which flows from domestic virtue is pleasure; all else is not pleasure, and it is without praise.

Leave a comment