0037. அறத்தாறு இதுவென வேண்டா

Rate this post

0037. அறத்தாறு இதுவென வேண்டா

0037. Araththaaru Idhuvena Vendaa

 • குறள் #
  0037
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  அரண் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal)
  Assertion of the Strength of Virtue
 • குறள்
  அறத்தாறு இதுவென வேண்டா சிவிகை
  பொறுத்தானோடு ஊர்ந்தான் இடை.
 • விளக்கம்
  அறத்தின் பயன் இன்னதன்மையுடையது என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை; பல்லக்கைச் சுமந்து செல்லுபவனுக்கும், அதில் ஏறிச் செல்லுபவனுக்கும் உள்ள வேற்றுமையே அதனைக் காட்டிவிடும்.
 • Translation
  in English
  Needs not in words to dwell on virtue’s fruits: compare
  The man in litter borne with them that toiling bear!
 • Meaning
  The fruit of virtue need not be described in books; it may be inferred from seeing the bearer of a palanquin and the rider therein.

Leave a comment