0033. ஒல்லும் வகையான் அறவினை

Rate this post

0033. ஒல்லும் வகையான் அறவினை

0033. Ollum Vagaiyaan Arivinai

 • குறள் #
  0033
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  அரண் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal)
  Assertion of the Strength of Virtue
 • குறள்
  ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே
  செல்லும்வாய் எல்லாஞ் செயல்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் தன்னால் இயன்ற வரையில் அறச்செயலைச் செய்யக் கூடிய இடங்களிலெல்லாம் இடைவிடாது செய்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  To finish virtue’s work with ceaseless effort strive,
  What way thou may’st, where’er thou see’st the work may thrive.
 • Meaning
  As much as possible, in every way, incessantly practise virtue.

Leave a comment