0030. அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற்

Rate this post

0030. அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற்

0030. Andhanar Enbor Aravormar

 • குறள் #
  0030
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  நீத்தார் பெருமை (Neeththaar Perumai)
  The Greatness of Ascetics
 • குறள்
  அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்கும்
  செந்தண்மை பூண்டொழுக லான்.
 • விளக்கம்
  எல்லா உயிர்கள் மீதும் அருளுடையவராக நடந்து கொள்வதால், அந்தணர் என்று சொல்லப் பெறுபவர் பற்றினை விட்ட துறவியர் ஆவர்.
 • Translation
  in English
  Towards all that breathe, with seemly graciousness adorned they live;
  And thus to virtue’s sons the name of ‘Anthanar’ men give.
 • Meaning
  The virtuous are truly called Anthanar; because in their conduct towards all creatures they are clothed in kindness.

Leave a comment