0027. சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென

Rate this post

0027. சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென

0027. Suvaioli Ooruoosai Naatramena

 • குறள் #
  0027
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  நீத்தார் பெருமை (Neeththaar Perumai)
  The Greatness of Ascetics
 • குறள்
  சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென ஐந்தின்
  வகைதெரிவான் கட்டே உலகு.
 • விளக்கம்
  சுவை, ஒலி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்னும் ஐந்தின் வகைகளையும் அறிய வல்லவனது அறிவினிடத்தில் இவ்வுலகின் இயல்பு உள்ளது.
 • Translation
  in English
  Taste, light, touch, sound, and smell: who knows the way
  Of all the five,- the world submissive owns his sway.
 • Meaning
  The world is within the knowledge of him who knows the properties of taste, sight, touch, hearing and smell.

Leave a comment