0026. செயற்கரிய செய்வார் பெரியர்

Rate this post

0026. செயற்கரிய செய்வார் பெரியர்

0026. Seyarkariya Seivaar Periyar

 • குறள் #
  0026
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  நீத்தார் பெருமை (Neeththaar Perumai)
  The Greatness of Ascetics
 • குறள்
  செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
  செயற்கரிய செய்கலா தார்.
 • விளக்கம்
  மக்களின் செய்தற்கரிய செயலாகிய ஐம்புலன்களையும் அடக்குதலைச் செய்பவர் பெரியோர்; அவ்வாறு செய்ய முடியாதவர் சிறியோர்.
 • Translation
  in English
  Things hard in the doing will great men do;
  Things hard in the doing the mean eschew.
 • Meaning
  The great will do those things which is difficult to be done; but the mean cannot do them.

Leave a comment