0024. உரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும்

Rate this post

0024. உரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும்

0024. Uranennum Thottiyaan Oraindhum

 • குறள் #
  0024
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  நீத்தார் பெருமை (Neeththaar Perumai)
  The Greatness of Ascetics
 • குறள்
  உரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான்
  வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்தது.
 • விளக்கம்
  அறிவு என்னும் அங்குசத்தால் ஐம்புலன்களாகிய ஐந்து யானைகளையும் அடக்கி ஆள்பவனே, மேலானதாகிய முத்தியை அடைவதற்கு ஏற்றவனாவான்.
 • Translation
  in English
  He, who with firmness, curb the five restrains,
  Is seed for soil of yonder happy plains.
 • Meaning
  He who guides his five senses by the hook of wisdom will be a seed in the world of heaven.

Leave a comment