0018. சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது

Rate this post

0018. சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது

0018. Sirappodu Poosanai Sellaathu

 • குறள் #
  0018
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  வான் சிறப்பு (Vaan Sirappu)
  The Excellence of Rain
 • குறள்
  சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம்
  வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு.
 • விளக்கம்
  மழை தவறாது பெய்யவில்லையென்றால், தேவர்களுக்கு இவ்வுலகத்தில் செய்யப்படும் விழாவும் பூசைகளும் நடைபெறா.
 • Translation
  in English
  If heaven grow dry, with feast and offering never more,
  Will men on earth the heavenly ones adore.
 • Meaning
  If the heaven dry up, neither yearly festivals, nor daily worship will be offered in this world, to the celestials.

Leave a comment