0015. கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற்

Rate this post

0015. கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற்

0015. Keduppathooum Kettaarkkuch Chaarvaaimat

 • குறள் #
  0015
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  வான் சிறப்பு (Vaan Sirappu)
  The Excellence of Rain
 • குறள்
  கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே
  எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை.
 • விளக்கம்
  பெய்யாமல் மக்களைக் கெடுக்க வல்லதும் மழை; அவ்வாறு கெட்டவர்குத் துணையாக அமைந்து அவர்களை வாழ வைக்க வல்லதும் மழையே.
 • Translation
  in English
  ‘Tis rain works all: it ruin spreads, then timely aid supplies;
  As, in the happy days before, it bids the ruined rise.
 • Meaning
  Rain by its absence ruins men; and by its existence restores them to fortune.

Leave a comment