0012. துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித்

Rate this post

0012. துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித்

0012. Thuppaarkkuth Thuppaaya Thuppaakkith

 • குறள் #
  0012
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  வான் சிறப்பு (Vaan Sirappu)
  The Excellence of Rain
 • குறள்
  துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
  துப்பாய தூஉம் மழை.
 • விளக்கம்
  உண்பவர்க்கு நல்ல உணவுகளை உண்டாக்கி, அவற்றை உண்ணுகின்றவர்க்குத் தானும் உணவாக அமைவது மழை.
 • Translation
  in English
  The rain makes pleasant food for eaters rise;
  As food itself, thirst-quenching draught supplies.
 • Meaning
  Rain produces good food, and is itself food.

Leave a comment