0002. கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல்

Rate this post

0002. கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல்

0002. Katrathanaal Aaya Payanenkol

 • குறள் #
  0002
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  கடவுள் வாழ்த்து (Kadavul Vaazhththu)
  The Praise of God
 • குறள்
  கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்
  நற்றாள் தொழாஅர் எனின்.
 • விளக்கம்
  தூய அறிவுடைய கடவுளின் நல்ல திருவடிகளைத் தொழாதவருக்கு, கற்ற கல்வியினால் உண்டாகும் பயன் யாது? ஒன்றும் இல்லை.
 • Translation
  in English
  No fruit have men of all their studied lore,
  Save they the ‘Purely Wise One’s’ feet adore.
 • Meaning
  What Profit have those derived from learning, who worship not the good feet of Him who is possessed of pure knowledge?

Leave a comment