Tag: Folly

0840. கழாஅக்கால் பள்ளியுள் வைத்தற்றால்

0840. கழாஅக்கால் பள்ளியுள் வைத்தற்றால்

0840. Kazhaaakaal Palliyul Vaiththatraal

 • குறள் #
  0840
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பேதைமை (Pethaimai)
  Folly
 • குறள்
  கழாஅக்கால் பள்ளியுள் வைத்தற்றால் சான்றோர்
  குழாஅத்துப் பேதை புகல்.
 • விளக்கம்
  அறிவுடையோர் உள்ள சபையில் அறியாமை உடையவன் சொல்லுதல், அழுக்கை மிதித்த காலைக் கழுவாது படுக்கையில் வைப்பது போலாகும்.
 • Translation
  in English
  Like him who seeks his couch with unwashed feet,
  Is fool whose foot intrudes where wise men meet.
 • Meaning
  The appearance of a fool in an assembly of the learned is like placing (one’s) unwashed feet on a bed.
0839. பெரிதினிது பேதையார் கேண்மை

0839. பெரிதினிது பேதையார் கேண்மை

0839. Perithinithu Pethaiyaar Kenmai

 • குறள் #
  0839
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பேதைமை (Pethaimai)
  Folly
 • குறள்
  பெரிதினிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்கண்
  பீழை தருவதொன் றில்.
 • விளக்கம்
  அறியாமையுடையவனின் நட்பு மிகவும் இனிது; ஏனென்றால் பிரிவு உண்டாகும்போது அதனால் துன்பம் ஒன்றும் இல்லை.
 • Translation
  in English
  Friendship of fools is very pleasant thing,
  Parting with them will leave behind no sting.
 • Meaning
  The friendship between fools is exceedingly delightful (to each other): for at parting there will be nothing to cause them pain.
0838. மையல் ஒருவன் களித்தற்றால்

0838. மையல் ஒருவன் களித்தற்றால்

0838. Maiyal Oruvan Kaliththatraal

 • குறள் #
  0838
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பேதைமை (Pethaimai)
  Folly
 • குறள்
  மையல் ஒருவன் களித்தற்றால் பேதைதன்
  கையொன்று உடைமை பெறின்.
 • விளக்கம்
  மூடனொருவனிடத்தில் யாதேனும் ஒரு பொருள் இருந்தால், மயக்கத்திலிருப்பவன் கள்ளைக் குடித்து மயங்கினதுபோலக் களிப்படைவான்.
 • Translation
  in English
  When folly’s hand grasps wealth’s increase, ’twill be
  As when a mad man raves in drunken glee.
 • Meaning
  A fool happening to possess something is like the intoxication of one who is (already) giddy.
0837. ஏதிலார் ஆரத் தமர்பசிப்பர்

0837. ஏதிலார் ஆரத் தமர்பசிப்பர்

0837. Yethilaar Aarath Thamarpasippar

 • குறள் #
  0837
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பேதைமை (Pethaimai)
  Folly
 • குறள்
  ஏதிலார் ஆரத் தமர்பசிப்பர் பேதை
  பெருஞ்செல்வம் உற்றக் கடை.
 • விளக்கம்
  அறிவில்லாதவன் பெருஞ்செல்வம் பெற்றால், அயலார் அதை அனுபவிக்க அவனுடைய சுற்றத்தார் பசித்திருப்பர்.
 • Translation
  in English
  When fools are blessed with fortune’s bounteous store,
  Their foes feed full, their friends are prey to hunger sore.
 • Meaning
  If a fool happens to get an immense fortune, his neighbours will enjoy it while his relations starve.
0836. பொய்படும் ஒன்றோ புனைபூணும்

0836. பொய்படும் ஒன்றோ புனைபூணும்

0836. Poipadum Ondro Punaipoonum

 • குறள் #
  0836
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பேதைமை (Pethaimai)
  Folly
 • குறள்
  பொய்படும் ஒன்றோ புனைபூணும் கையறியாப்
  பேதை வினைமேற் கொளின்.
 • விளக்கம்
  செய்யும் வகையறியாத பேதை, ஒரு செயலைச் செய்யத் தொடங்கினால் குற்றப்படுவான்; தான் விலங்கும் பூட்டப்பெறுவான்.
 • Translation
  in English
  When fool some task attempts with uninstructed pains,
  It fails; nor that alone, himself he binds with chains.
 • Meaning
  If the fool, who knows not how to act undertakes a work, he will (certainly) fail. (But) is it all ? He will even adorn himself with fetters.
0835. ஒருமைச் செயலாற்றும் பேதை

0835. ஒருமைச் செயலாற்றும் பேதை

0835. Orumaich Cheyalaatrum Pethai

 • குறள் #
  0835
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பேதைமை (Pethaimai)
  Folly
 • குறள்
  ஒருமைச் செயலாற்றும் பேதை எழுமையும்
  தான்புக் கழுந்தும் அளறு.
 • விளக்கம்
  வரும் ஏழு பிறப்புகளிலும் தான் சென்று வருந்தும் துன்பத்தை, அறியாமையுடையவன் இந்த ஒரு பிறப்பிலேயே செய்து கொள்ள வல்லவனாவான்.
 • Translation
  in English
  The fool will merit hell in one brief life on earth,
  In which he entering sinks through sevenfold round of birth.
 • Meaning
  A fool can procure in a single birth a hell into which he may enter and suffer through all the seven births.
0834. ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும்

0834. ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும்

0834. Oothi Unarndhum Pirarkkuraiththum

 • குறள் #
  0834
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பேதைமை (Pethaimai)
  Folly
 • குறள்
  ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும் தானடங்காப்
  பேதையின் பேதையார் இல்.
 • விளக்கம்
  நூல்களைக் கற்று அறிந்தும், அறிந்தவற்றைப் பிறர்க்கு எடுத்துக் கூறியும், தான் கற்றபடி அடங்கி நடவாத அறிவில்லாதவன்போல் அறிவில்லாதவன் இல்லை.
 • Translation
  in English
  The sacred law he reads and learns, to other men expounds,-
  Himself obeys not; where can greater fool be found?
 • Meaning
  There are no greater fools than he who, though he has read and understood (a great deal) and even taught it to others, does not walk according to his own teaching.
0833. நாணாமை நாடாமை நாரின்மை

0833. நாணாமை நாடாமை நாரின்மை

0833. Naanaamai Naadaamai Naarinmai

 • குறள் #
  0833
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பேதைமை (Pethaimai)
  Folly
 • குறள்
  நாணாமை நாடாமை நாரின்மை யாதொன்றும்
  பேணாமை பேதை தொழில் .
 • விளக்கம்
  நாண வேண்டியவற்றிற்கு நாணாமையும், ஆராய வேண்டியவற்றை ஆராயாமையும், அன்பின்மையும், விரும்பிக் காக்க வேண்டியவற்றைக் காவாமையும் அறியாமையுடையவனின் செயல்களாகும்.
 • Translation
  in English
  Ashamed of nothing, searching nothing out, of loveless heart,
  Nought cherishing, ’tis thus the fool will play his part.
 • Meaning
  Shamelessness indifference (to what must be sought after), harshness, and aversion for everything (that ought to be desired) are the qualities of the fool.
0832. பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை

0832. பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை

0832. Pethaimaiyul Ellaam Pethaimai

 • குறள் #
  0832
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பேதைமை (Pethaimai)
  Folly
 • குறள்
  பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை
  கையல்ல தன்கட் செயல்.
 • விளக்கம்
  அறியாமைகள் எல்லாவற்றுள்ளும் பெரிய அறியாமை, தனக்குப் பொருந்தாத செய்கைகளில் ஆசை கொள்ளுதல்.
 • Translation
  in English
  ‘Mid follies chiefest folly is to fix your love
  On deeds which to your station unbefitting prove.
 • Meaning
  The greatest folly is that which leads one to take delight in doing what is forbidden.
0831. பேதைமை என்பதொன்று யாதெனின்

0831. பேதைமை என்பதொன்று யாதெனின்

0831. Pethaimai Enbathondru Yaathenin

 • குறள் #
  0831
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பேதைமை (Pethaimai)
  Folly
 • குறள்
  பேதைமை என்பதொன்று யாதெனின் ஏதங்கொண்டு
  ஊதியம் போக விடல்.
 • விளக்கம்
  அறியாமை என்று சொல்லப்படுவது, யாது என்றால், கேடு தருகின்றவற்றைக் கைக்கொண்டு, இலாபம் தருபவற்றைக் கைவிடுதலாகும்.
 • Translation
  in English
  What one thing merits folly’s special name.
  Letting gain go, loss for one’s own to claim!
 • Meaning
  Folly is one (of the chief defects); it is that which (makes one) incur loss and forego gain.