Tag: 1330

0130. கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான்

0130. கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான்

0130. Kadangaaththuk Katradangal Aatruvaan

 • குறள் #
  0130
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அடக்கமுடைமை (Adakkamudaimai)
  The Possession of Self-Restraint
 • குறள்
  கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி
  அறம்பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து.
 • விளக்கம்
  மனத்தில் சினம் உண்டாகாமல் தடுத்துக் கற்க வேண்டியவற்றைக் கற்று அடக்கம் உடையவனாக இருப்பவனிடம், அறக்கடவுள் சென்றடையும் சமயத்தை எதிர் பார்த்திருக்கும்.
 • Translation
  in English
  Who learns restraint, and guards his soul from wrath,
  Virtue, a timely aid, attends his path.
 • Meaning
  Virtue, seeking for an opportunity, will come into the path of that man who, possessed of learning and self-control, guards himself against anger.
0129. தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும்

0129. தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும்

0129. Theeyinaar Chuttapun Ullaarum

 • குறள் #
  0129
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அடக்கமுடைமை (Adakkamudaimai)
  The Possession of Self-Restraint
 • குறள்
  தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே
  நாவினாற் சுட்ட வடு.
 • விளக்கம்
  நெருப்பினால் சுட்டபுன்னால் உடம்பில் தழும்பு ஏற்பட்டாலும், மனத்தில் ஆறும். நாவினால் தீய சொல் சொல்லிச் சுட்ட தழும்பு மனத்திலே ஒருபோதும் ஆறாது.
 • Translation
  in English
  In flesh by fire inflamed, nature may thoroughly heal the sore;
  In soul by tongue inflamed, the ulcer healeth never more.
 • Meaning
  The wound which has been burnt in by fire may heal, but a wound burnt in by the tongue will never heal.
0128. ஒன்றானுந் தீச்சொல் பொருட்பயன்

0128. ஒன்றானுந் தீச்சொல் பொருட்பயன்

0128. Ondraanun Theechchol Porutpayan

 • குறள் #
  0128
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அடக்கமுடைமை (Adakkamudaimai)
  The Possession of Self-Restraint
 • குறள்
  ஒன்றானுந் தீச்சொல் பொருட்பயன் உண்டாயின்
  நன்றாகா தாகி விடும்.
 • விளக்கம்
  தீய சொற்களின் பொருளால் விளையும் தீமையானது ஒருவனிடம் உண்டானால் அதனால் மற்ற அறங்களாலும் பயன் இல்லாது போகும்.
 • Translation
  in English
  Though some small gain of good it seem to bring,
  The evil word is parent still of evil thing.
 • Meaning
  If a man’s speech be productive of a single evil, all the good by him will be turned into evil.
0127. யாகாவா ராயினும் நாகாக்க

0127. யாகாவா ராயினும் நாகாக்க

0127. Yaagaavaa Raayinum Naakaakka

 • குறள் #
  0127
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அடக்கமுடைமை (Adakkamudaimai)
  The Possession of Self-Restraint
 • குறள்
  யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால்
  சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு.
 • விளக்கம்
  ஒருவர் எவற்றைக் காக்காவிட்டாலும் நாவைக் காத்தல் வேண்டும்; அவ்வாறு காக்கவில்லைஎன்றால் குற்றமான சொற்களைச் சொல்லி தாமே துன்பம் அடைவர்.
 • Translation
  in English
  Whate’er they fail to guard, o’er lips men guard should keep;
  If not, through fault of tongue, they bitter tears shall weep.
 • Meaning
  Whatever besides you leave unguarded, guard your tongue; otherwise errors of speech and the consequent misery will ensue.
0126. ஒருநம்யுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல்

0126. ஒருநம்யுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல்

0126. Orunamyul Aamaipol Aindhadakkal

 • குறள் #
  0126
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அடக்கமுடைமை (Adakkamudaimai)
  The Possession of Self-Restraint
 • குறள்
  ஒருநம்யுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின்
  எழுநம்யும் ஏமாப் புடைத்து.
 • விளக்கம்
  ஆமை தன் உறுப்புகளை உள்ளே இழுப்பதுபோல ஒருவன் ஒரு பிறப்பில் ஐம்பொறிகளையும் அடக்குவானெனில் அஃது அவனை அடுத்த ஏழு பிறப்புகளிலும் தீமையிலிருந்து பாதுகாக்கும்.
 • Translation
  in English
  Like tortoise, who the five restrains
  In one, through seven world bliss obtains.
 • Meaning
  Should one throughout a single birth, like a tortoise keep in his five senses, the fruit of it will prove a safe-guard to him throughout the seven-fold births.
0125. எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல்

0125. எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல்

0125. Ellaarkkum Nandraam Panithal

 • குறள் #
  0125
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அடக்கமுடைமை (Adakkamudaimai)
  The Possession of Self-Restraint
 • குறள்
  எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும்
  செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து.
 • விளக்கம்
  அடங்கி நடத்தல் எல்லோருக்கும் நல்லதாகும்; அவ்வெல்லாருள்ளும் செல்வர்க்கே அது மற்றொரு செல்வமாகும் சிறப்பினையுடையது.
 • Translation
  in English
  To all humility is goodly grace; but chief to them
  With fortune blessed, -’tis fortune’s diadem.
 • Meaning
  Humility is good in all; but especially in the rich it is (the excellence of) higher riches.
0124. நிலையின் திரியாது அடங்கியான்

0124. நிலையின் திரியாது அடங்கியான்

0124. Nilaiyin Thiriyaathu Adangiyaan

 • குறள் #
  0124
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அடக்கமுடைமை (Adakkamudaimai)
  The Possession of Self-Restraint
 • குறள்
  நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம்
  மலையினும் மாணப் பெரிது.
 • விளக்கம்
  இல்லற ஒழுக்கத்தில் மாறுபடாமல் நின்று அடங்கியிருப்பவனின் பெருமை, மலையை விட மிகப் பெரியதாகும்.
 • Translation
  in English
  In his station, all unswerving, if man self subdue,
  Greater he than mountain proudly rising to the view.
 • Meaning
  More lofty than a mountain will be the greatness of that man who without swerving from his domestic state, controls himself.
0123. செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும்

0123. செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும்

0123. Serivarindhu Seermai Payakkum

 • குறள் #
  0123
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அடக்கமுடைமை (Adakkamudaimai)
  The Possession of Self-Restraint
 • குறள்
  செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்து
  ஆற்றின் அடங்கப் பெறின்.
 • விளக்கம்
  அறிய வேண்டியவற்றை அறிந்து ஒருவன் அடங்கி நடந்தால், அவ்வடக்கம் பிறரால் மதிக்கப்பட்டு, அவனுக்குச் சிறப்பைத் தரும்.
 • Translation
  in English
  If versed in wisdom’s lore by virtue’s law you self restrain.
  Your self-repression known will yield you glory’s gain.
 • Meaning
  Knowing that self-control is knowledge, if a man should control himself, in the prescribed course, such self-control will bring him distinction among the wise.
0122. காக்க பொருளா அடக்கத்தை

0122. காக்க பொருளா அடக்கத்தை

0122. Kaakka Porulaa Adakkaththai

 • குறள் #
  0122
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அடக்கமுடைமை (Adakkamudaimai)
  The Possession of Self-Restraint
 • குறள்
  காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்
  அதனினூஉங் கில்லை உயிர்க்கு.
 • விளக்கம்
  அடக்கம் என்ற குணத்தை உறுதிப் பொருளாகக் கொண்டு காப்பாற்ற வேண்டும். ஏனென்றால் அந்த அடக்கத்தை விடச் சிறந்த செல்வம் உயிர்க்கு இல்லை.
 • Translation
  in English
  Guard thou as wealth the power of self-control;
  Than this no greater gain to living soul!
 • Meaning
  Let self-control be guarded as a treasure; there is no greater source of good for man than that.
0121. அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும்

0121. அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும்

0121. Adakkam Amararul Uikkum

 • குறள் #
  0121
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அடக்கமுடைமை (Adakkamudaimai)
  The Possession of Self-Restraint
 • குறள்
  அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
  ஆரிருள் உய்த்து விடும்.
 • விளக்கம்
  அடக்கம் என்னும் பண்பு ஒருவனைத் தேவர் நடுவே கொண்டு சேர்க்கும்; அடங்காமை என்னும் குணம் நரகத்தில் தள்ளி விடும்.
 • Translation
  in English
  Control of self does man conduct to bliss th’ immortals share;
  Indulgence leads to deepest night, and leaves him there.
 • Meaning
  Self-control will place (a man) among the Gods; the want of it will drive (him) into the thickest darkness (of hell).
0120. வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம்

0120. வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம்

0120. Vaanigam Seivaarkku Vaanigam

 • குறள் #
  0120
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai)
  Impartiality
 • குறள்
  வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
  பிறவும் தமபோல் செயின்.
 • விளக்கம்
  பிறர் பொருளையும் தம் பொருள் போலப் பாதுகாத்து வாணிகம் செய்பவர்க்கு வாணிகம் வளரும்.
 • Translation
  in English
  As thriving trader is the trader known,
  Who guards another’s interests as his own.
 • Meaning
  The true merchandize of merchants is to guard and do by the things of others as they do by their own.
0119. சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம்

0119. சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம்

0119. Sorkottam Illathu Seppam

 • குறள் #
  0119
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai)
  Impartiality
 • குறள்
  சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா
  உட்கோட்டம் இன்மை பெறின்.
 • விளக்கம்
  நடுவுநிலையாவது ஒருவனது சொல்லில் குற்றம் இல்லாதிருத்தல். அவனது உள்ளம் நடுவு நிலைமையில் இருக்குமானால், சொல்லில் குற்றம் இல்லாத நிலைமை உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  Inflexibility in word is righteousness,
  If men inflexibility of soul possess.
 • Meaning
  Freedom from obliquity of speech is rectitude, if there be (corresponding) freedom from bias of mind.
0118. சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல்

0118. சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல்

0118. Samanseithu Seerthookkung Kolpol

 • குறள் #
  0118
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai)
  Impartiality
 • குறள்
  சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல் அமைந்தொருபால்
  கோடாமை சான்றோர்க் கணி.
 • விளக்கம்
  முன் சமமாக நின்று, பின் தன்னிடத்தில் வைக்கப்பட்ட பொருளின் அளவை காட்டும் துலாக்கோல் போல, நடுவு நிலைமையிலிருந்து தவறாதிருத்தல் அறிவுடையோர்க்கு அழகாகும்.
 • Translation
  in English
  To stand, like balance-rod that level hangs and rightly weighs,
  With calm unbiassed equity of soul, is sages’ praise.
 • Meaning
  To incline to neither side, but to rest impartial as the even-fixed scale is the ornament of the wise.
0117. கெடுவாக வையாது உலகம்

0117. கெடுவாக வையாது உலகம்

0117. Keduvaaga Vaiyaathu Ulagam

 • குறள் #
  0117
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai)
  Impartiality
 • குறள்
  கெடுவாக வையாது உலகம் நடுவாக
  நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு.
 • விளக்கம்
  நடவுநிலைமை தவறாத அறநெறியை மேற்கொண்டொழுகும் ஒருவன் அடையும் வறுமையை, அறிவுடையோர் தாழ்வாகக் கருதமாட்டார்.
 • Translation
  in English
  The man who justly lives, tenacious of the right,
  In low estate is never low to wise man’s sight.
 • Meaning
  The great will not regard as poverty the low estate of that man who dwells in the virtue of equity.
0116. கெடுவல்யான் என்பது அறிகதன்

0116. கெடுவல்யான் என்பது அறிகதன்

0116. Keduvalyaan Enbathu Arigathan

 • குறள் #
  0116
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai)
  Impartiality
 • குறள்
  கெடுவல்யான் என்பது அறிகதன் நெஞ்சம்
  நடுவொரீஇ அல்ல செயின்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் மனம் நடுவுநிலையிலிருந்து நீங்கி, முறையல்லாதவற்றைச் செய்ய நினைத்தால், ‘நான்கெட்டு விடுவேன்’ என்பதை அறிவானாக.
 • Translation
  in English
  If, right deserting, heart to evil turn,
  Let man impending ruin’s sign discern!
 • Meaning
  Let him whose mind departing from equity commits sin well consider thus within himself, “I shall perish.”
0115. கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல

0115. கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல

0115. Kedum Perukkamum Illalla

 • குறள் #
  0115
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai)
  Impartiality
 • குறள்
  கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக்
  கோடாமை சான்றோர்க் கணி.
 • விளக்கம்
  தாழ்வும், உயர்வும் ஒருவர் வாழ்வில் இல்லாதவை அல்ல. அவரவர் வினைகளால் வரும் என்பதை அறிந்து, நடுவுநிலை தவறாதிருத்தல் அறிவால் நிறைந்தவர்க்கு அழகாகும்.
 • Translation
  in English
  The gain and loss in life are not mere accident;
  Just mind inflexible is sages’ ornament.
 • Meaning
  Loss and gain come not without cause; it is the ornament of the wise to preserve evenness of mind (under both).
0114. தக்கார் தகவிலர் என்பது

0114. தக்கார் தகவிலர் என்பது

0114. Thakkaar Thagavilar Enbathu

 • குறள் #
  0114
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai)
  Impartiality
 • குறள்
  தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர்
  எச்சத்தாற் காணப்ப படும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவர் நடுவுநிலையுல்லவர் அல்லது இல்லாதவர் என்பதை, அவருக்குப்பின் நிற்கும் புகழாலும் பழியாலும் அறியலாம்.
 • Translation
  in English
  Who just or unjust lived shall soon appear:
  By each one’s offspring shall the truth be clear.
 • Meaning
  The worthy and unworthy may be known by the existence or otherwise of good offsprings.
0113. நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம்

0113. நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம்

0113. Nandre Tharinum Naduvigandhaam

 • குறள் #
  0113
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai)
  Impartiality
 • குறள்
  நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை
  அன்றே யொழிய விடல்.
 • விளக்கம்
  தீமையைத்தராது நன்மையே தருவதானாலும் நடு நிலை தவறுவதால் உண்டாகின்ற செல்வத்தை அப்பொழுதே கைவிட வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Though only good it seem to give, yet gain
  By wrong acquired, not e’en one day retain!
 • Meaning
  Forsake in the very moment (of acquisition) that gain which, though it should bring advantage, is without equity.
0112. செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ்

0112. செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ்

0112. Seppam Udaiyavan Aakkanj

 • குறள் #
  0112
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai)
  Impartiality
 • குறள்
  செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ் சிதைவின்றி
  எச்சத்திற் கேமாப்பு உடைத்து.
 • விளக்கம்
  நடுவுநிலை உடையவனுடைய செல்வம் மற்றவர் செல்வம் போல் அழிந்து போகாமல், அவனது சந்ததிக்கும் உதவக் கூடியதாகும்.
 • Translation
  in English
  The just man’s wealth unwasting shall endure,
  And to his race a lasting joy ensure.
 • Meaning
  The wealth of the man of rectitude will not perish, but will bring happiness also to his posterity.
0111. தகுதி எனவொன்று நன்றே

0111. தகுதி எனவொன்று நன்றே

0111. Thaguthi Enavondru Nandre

 • குறள் #
  0111
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai)
  Impartiality
 • குறள்
  தகுதி எனவொன்று நன்றே பகுதியால்
  பாற்பட்டு ஒழுகப் பெறின்.
 • விளக்கம்
  பகைவர், நண்பர், அயலார் என்னும் வேறுபாடின்றி எல்லோரிடத்தும் முறைமை தவறாது நடந்தால் அந்நடுவுநிலைமை என்னும் ஓர் அறமே நன்மையைத் தரும்.
 • Translation
  in English
  If justice, failing not, its quality maintain,
  Giving to each his due, -’tis man’s one highest gain.
 • Meaning
  That equity which consists in acting with equal regard to each of (the three) divisions of men [enemies, strangers and friends] is a pre-eminent virtue.
0110. எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம்

0110. எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம்

0110. Ennandri Kondraarkkum Uivundaam

 • குறள் #
  0110
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal)
  The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude
 • குறள்
  எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை
  செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு.
 • விளக்கம்
  எத்தகைய அறத்தை அழித்தவர்க்கும் பாவத்திலிருந்து நீங்கும் வழி உண்டு; ஆனால் ஒருவன் செய்த உதவியை மறந்தவர்க்கு அதிலிருந்து உய்யும் வழி இல்லை.
 • Translation
  in English
  Who every good have killed, may yet destruction flee;
  Who ‘benefit’ has killed, that man shall ne’er ‘scape free!
 • Meaning
  He who has killed every virtue may yet escape; there is no escape for him who has killed a benefit.
0109. கொன்றன்ன இன்னா செயினும்

0109. கொன்றன்ன இன்னா செயினும்

0109. Kondranna Innaa Seyinum

 • குறள் #
  0109
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal)
  The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude
 • குறள்
  கொன்றன்ன இன்னா செயினும் அவர்செய்த
  ஒன்றுநன்று உள்ளக் கெடும்.
 • விளக்கம்
  நன்மை செய்த ஒருவர், கொலை செய்வது போன்ற கொடுமையைச் செய்தாரானாலும், அவர் செய்த ஓர் உதவியை நினைத்தால் அத்தீமை மறைந்து போகும்.
 • Translation
  in English
  Effaced straightway is deadliest injury,
  By thought of one kind act in days gone by.
 • Meaning
  Though one inflict an injury great as murder, it will perish before the thought of one benefit (formerly) conferred.
0108. நன்றி மறப்பது நன்றன்று

0108. நன்றி மறப்பது நன்றன்று

0108. Nandri Marappathu Mandrandru

 • குறள் #
  0108
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal)
  The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude
 • குறள்
  நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது
  அன்றே மறப்பது நன்று.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் செய்த நன்மையை ஒருபோதும் மறத்தலாகாது; அவன் செய்த தீமையை உடனே மறப்பது நல்லது.
 • Translation
  in English
  ‘Tis never good to let the thought of good things done thee pass away;
  Of things not good, ’tis good to rid thy memory that very day.
 • Meaning
  It is not good to forget a benefit; it is good to forget an injury even in the very moment (in which it is inflicted).
0107. எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர்

0107. எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர்

0107. Ezhumai Ezhupirappum Ulluvar

 • குறள் #
  0107
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal)
  The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude
 • குறள்
  எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண்
  விழுமந் துடைத்தவர் நட்பு.
 • விளக்கம்
  நல்லவர், தம் துன்பத்தை நீக்கியவரின் நட்பை, தொடர்ந்து வருகின்ற ஏழுவகைப் பிறப்புகளிலும் மறவாது நினைப்பர்.
 • Translation
  in English
  Through all seven worlds, in seven-fold birth, Remains in mem’ry of the wise.
  Friendship of those who wiped on earth, The tears of sorrow from their eyes.
 • Meaning
  (The wise) will remember throughout their seven-fold births the love of those who have wiped away their affliction.
0106. மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை

0106. மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை

0106. Maravarka Maasatraar Kenmai

 • குறள் #
  0106
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal)
  The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude
 • குறள்
  மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை துறவற்க
  துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு.
 • விளக்கம்
  துன்பத்தில் உதவி செய்தவரின் நட்பை விட்டுவிடக் கூடாது; அப்படியே அறிவு ஒழுக்கங்களில் குற்றமற்றவரின் உறவை மறக்க கூடாது.
 • Translation
  in English
  Kindness of men of stainless soul remember evermore!
  Forsake thou never friends who were thy stay in sorrow sore!
 • Meaning
  Forsake not the friendship of those who have been your staff in adversity. Forget not be benevolence of the blameless.
0105. உதவி வரைத்தன்று உதவி

0105. உதவி வரைத்தன்று உதவி

0105. Udhavi Varaiththandru Udhavi

 • குறள் #
  0105
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal)
  The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude
 • குறள்
  உதவி வரைத்தன்று உதவி உதவி
  செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து.
 • விளக்கம்
  ஒருவர் செய்யும் உதவியின் அளவு, அதன் மதிப்பைப் பொருத்ததன்று; செய்யப்பட்டவரின் பண்பினைப் பொருத்ததாகும்.
 • Translation
  in English
  The kindly aid’s extent is of its worth no measure true;
  Its worth is as the worth of him to whom the act you do.
 • Meaning
  The benefit itself is not the measure of the benefit; the worth of those who have received it is its measure.
0104. தினைத்துணை நன்றி செயினும்

0104. தினைத்துணை நன்றி செயினும்

0104. Thinaiththunai Nandri Seyinum

 • குறள் #
  0104
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal)
  The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude
 • குறள்
  தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக்
  கொள்வர் பயன்தெரி வார்.
 • விளக்கம்
  தினையளவு உதவியை ஒருவன் செய்தானாயினும், நன்றி யறிவார் அதனைப் பனையளவாக மதித்துப் போற்றுவர்.
 • Translation
  in English
  Each benefit to those of actions’ fruit who rightly deem,
  Though small as millet-seed, as palm-tree vast will seem.
 • Meaning
  Though the benefit conferred be as small as a millet seed, those who know its advantage will consider it as large as a palmyra fruit.
0103. பயன்தூக்கார் செய்த உதவி

0103. பயன்தூக்கார் செய்த உதவி

0103. Payanthookkaar Seitha Udhavi

 • குறள் #
  0103
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal)
  The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude
 • குறள்
  பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின்
  நன்மை கடலின் பெரிது.
 • விளக்கம்
  இன்னபயன் கிடைக்கும் என்று கருதாது ஒருவர் செய்த நன்மையின் பெருமையை ஆராய்ந்தால், அது கடலைவிடப் பெரியதாகும்.
 • Translation
  in English
  Kindness shown by those who weigh not what the return may be:
  When you ponder right its merit, ‘Tis vaster than the sea.
 • Meaning
  If we weigh the excellence of a benefit which is conferred without weighing the return, it is larger than the sea.
0102. காலத்தி னாற்செய்த நன்றி

0102. காலத்தி னாற்செய்த நன்றி

0102. Kaalaththi Naarseitha Nandri

 • குறள் #
  0102
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal)
  The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude
 • குறள்
  காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
  ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்குத் துன்பம் வந்த காலத்தில் செய்த உதவி சிறியதாக இருந்தாலும், அக்காலத்தை நோக்க, அஃது இப்பூமியைவிட மிகப் பெரியதாகும்.
 • Translation
  in English
  A timely benefit, -though thing of little worth,
  The gift itself, -in excellence transcends the earth.
 • Meaning
  A favour conferred in the time of need, though it be small (in itself), is (in value) much larger than the world.
0101. செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு

0101. செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு

0101. Seiyaamal Seitha Udhavikku

 • குறள் #
  0101
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal)
  The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude
 • குறள்
  செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும்
  வானகமும் ஆற்றல் அரிது.
 • விளக்கம்
  தான் ஓருதவியும் செய்யாமலிருக்கவும், தனக்குப் பிறர் செய்த உதவிக்கு இவ்வுலகத்தையும் வானுலகத்தையும் கொடுப்பினும் ஈடாகா.
 • Translation
  in English
  Assistance given by those who ne’er received our aid,
  Is debt by gift of heaven and earth but poorly paid.
 • Meaning
  (The gift of) heaven and earth is not an equivalent for a benefit which is conferred where none had been received.
0100. இனிய உளவாக இன்னாத

0100. இனிய உளவாக இன்னாத

0100. Iniya Ulavaaga Innaatha

 • குறள் #
  0100
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral)
  The Utterance of Pleasant Words
 • குறள்
  இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
  கனிஇருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று.
 • விளக்கம்
  இனிய சொற்களைக் கூறாமல் இனியவையில்லாத கடுஞ்சொற்களை ஒருவன் கூறுதல், தன்னிடம் உள்ள கனியை உண்ணாது, இனிமையில்லாத காயை உண்பது போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  When pleasant words are easy, bitter words to use,
  Is, leaving sweet ripe fruit, the sour unripe to choose.
 • Meaning
  To say disagreeable things when agreeable are at hand is like eating unripe fruit when there is ripe.
0099. இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான்

0099. இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான்

0099. Insol Initheendral Kaanbaan

 • குறள் #
  0099
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral)
  The Utterance of Pleasant Words
 • குறள்
  இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ
  வன்சொல் வழங்கு வது.
 • விளக்கம்
  பிறர் சொல்லும் இனிய சொல் தனக்கு இனிமையாக இருத்தலை உணர்கின்றவன், பிறரிடம் கடுஞ்சொல் பேசுவது ஏன்?
 • Translation
  in English
  Who sees the pleasure kindly speech affords,
  Why makes he use of harsh, repellant words?
 • Meaning
  Why does he use harsh words, who sees the pleasure which sweet speech yields?
0098. சிறுமையுவு நீங்கிய இன்சொல்

0098. சிறுமையுவு நீங்கிய இன்சொல்

0098. Sirumaiyuvu Neengiya Insol

 • குறள் #
  0098
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral)
  The Utterance of Pleasant Words
 • குறள்
  சிறுமையுவு நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும்
  இம்மையும் இன்பம் தரும்.
 • விளக்கம்
  பிறருக்குத் துன்பம் கொடுக்காத இனிய சொல், ஒருவனுக்கு இம்மையிலும் மறுமையிலும் இன்பம் தரும்.
 • Translation
  in English
  Sweet kindly words, from meanness free, delight of heart,
  In world to come and in this world impart.
 • Meaning
  Sweet speech, free from harm to others, will give pleasure both in this world and in the next.
0097. நயன்ஈன்று நன்றி பயக்கும்

0097. நயன்ஈன்று நன்றி பயக்கும்

0097. Nayaneendru Nandri Payakkum

 • குறள் #
  0097
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral)
  The Utterance of Pleasant Words
 • குறள்
  நயன்ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன்ஈன்று
  பண்பின் தலைப்பிரியாச் சொல்.
 • விளக்கம்
  பிறருக்கு நன்மையைக் கொடுத்து, இனிமைப் பண்பிலிருந்து நீங்காத சொல், நேர்மையான வாழ்க்கையையும், நல்வழியில் நடப்பதால் உண்டாகும் பயனையும் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  The words of sterling sense, to rule of right that strict adhere,
  To virtuous action prompting, blessings yield in every sphere.
 • Meaning
  That speech which, while imparting benefits ceases not to please, will yield righteousness (for this world) and merit (for the next world).
0096. அல்லவை தேய அறம்பெருகும்

0096. அல்லவை தேய அறம்பெருகும்

0096. Allavai Theya Aramperugum

 • குறள் #
  0096
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral)
  The Utterance of Pleasant Words
 • குறள்
  அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை
  நாடி இனிய சொலின்
 • விளக்கம்
  நன்மையைத்தரும் சொற்களை ஆராய்ந்து ஒருவன் இனிமையாகச் சொல்வானானால், தீமைகள் கெட்டு அறம் வளரும்.
 • Translation
  in English
  Who seeks out good, words from his lips of sweetness flow;
  In him the power of vice declines, and virtues grow.
 • Meaning
  If a man, while seeking to speak usefully, speaks also sweetly, his sins will diminish and his virtue increase.
0095. பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல்

0095. பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல்

0095. Panivudaiyan Insolan Aathal

 • குறள் #
  0095
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral)
  The Utterance of Pleasant Words
 • குறள்
  பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு
  அணியல்ல மற்றுப் பிற.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்கு அணியாவது, பெரியோரிடத்தில் வணக்கமும், எல்லோரிடத்தும் இனிய சொல்லும் உடையவனாதலே; இவையல்லாமல் உடம்பில் அணியும் வேறு அணிகள் அணிகளாகா.
 • Translation
  in English
  Humility with pleasant speech to man on earth,
  Is choice adornment; all besides is nothing worth.
 • Meaning
  Humility and sweetness of speech are the ornaments of man; all others are not (ornaments).
0094. துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும்

0094. துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும்

0094. Thunburooum Thuvvaamai Illaagum

 • குறள் #
  0094
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral)
  The Utterance of Pleasant Words
 • குறள்
  துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்மாட்டும்
  இன்புறூஉம் இன்சொ லவர்க்கு.
 • விளக்கம்
  எவரிடத்தும் இன்பத்தைக் கொடுக்கும் இனிய சொற்களைப் பேசுகின்றவர்களுக்கு, துன்பத்தைக் கொடுக்கும் வறுமை வந்து சேராது.
 • Translation
  in English
  The men of pleasant speech that gladness breathe around,
  Through indigence shall never sorrow’s prey be found.
 • Meaning
  Sorrow-increasing poverty shall not come upon those who use towards all, pleasure-increasing sweetness of speech.
0093. முகத்தான் அமர்ந்து இனிதுநோக்கி

0093. முகத்தான் அமர்ந்து இனிதுநோக்கி

0093. Mugaththaan Amarndhu Inithunokki

 • குறள் #
  0093
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral)
  The Utterance of Pleasant Words
 • குறள்
  முகத்தான் அமர்ந்து இனிதுநோக்கி அகத்தானாம்
  இன்சொ லினதே அறம்.
 • விளக்கம்
  அறம் என்று சொல்லப்படுவது, முகம் மலர்ந்து பார்த்து, உள்ளத்தில் எழும் அன்பு உணர்ச்சியினால் இனிய சொல்லைச் சொல்லுவதேயாகும்.
 • Translation
  in English
  With brightly beaming smile, and kindly light of loving eye,
  And heart sincere, to utter pleasant words is charity.
 • Meaning
  Sweet speech, flowing from the heart (uttered) with a cheerful countenance and a sweet look, is true virtue.
0092. அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே

0092. அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே

0092. Aganamarndhu Eethalin Nandre

 • குறள் #
  0092
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral)
  The Utterance of Pleasant Words
 • குறள்
  அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகனமர்ந்து
  இன்சொலன் ஆகப் பெறின்.
 • விளக்கம்
  மனம் மகிழுந்து ஒருவனுக்கு ஒன்றைக் கொடுப்பதை விட, முகம் மலர்ந்து இன்சொல் பேசுதல் சிறந்த தாகும்.
 • Translation
  in English
  A pleasant word with beaming smile’s preferred,
  Even to gifts with liberal heart conferred.
 • Meaning
  Sweet speech, with a cheerful countenance is better than a gift made with a joyous mind.
0091. இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப்

0091. இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப்

0091. Insolaal Eeram Alaiip

 • குறள் #
  0091
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral)
  The Utterance of Pleasant Words
 • குறள்
  இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப் படிறுஇலவாம்
  செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல்.
 • விளக்கம்
  இன்சொற்களாவன, வஞ்சனையில்லா, அன்போடு கலந்த மெய்ப்பொருள் உணர்ந்தவரின் சொற்களே ஆகும்.
 • Translation
  in English
  Pleasant words are words with all pervading love that burn;
  Words from his guileless mouth who can the very truth discern.
 • Meaning
  Sweet words are those which imbued with love and free from deceit flow from the mouth of the virtuous.
0090. மோப்பக் குழையும் அனிச்சம்

0090. மோப்பக் குழையும் அனிச்சம்

0090. Moppak Kuzhaiyum Anichcham

 • குறள் #
  0090
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  விருந்தோம்பல் (Virundhombal)
  Cherishing Guests
 • குறள்
  மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து
  நோக்கக் குநழ்யும் விருந்து.
 • விளக்கம்
  அனிச்சப்பூ, மோந்து பார்த்தல் வாடும்; விருந்தினரோ, விருந்தளிப்பவரின் முகம் வேறுபட்டுத் தோன்றினாலே வாடுவர்.
 • Translation
  in English
  The flower of ‘Anicha’ withers away, If you do but its fragrance inhale;
  If the face of the host cold welcome convey, The guest’s heart within him will fail.
 • Meaning
  As the Anicham flower fades in smelling, so fades the guest when the face is turned away.
0089. உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல்

0089. உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல்

0089. Udaimaiyul Inmai Virundhombal

 • குறள் #
  0089
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  விருந்தோம்பல் (Virundhombal)
  Cherishing Guests
 • குறள்
  உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல் ஓம்பா
  மடமை மடவார்கண் உண்டு.
 • விளக்கம்
  பொருளுடையவராக இருக்குங்காலத்தில் வறுமையாவது, விருந்தினரை உபசரித்தல் மேற்கொள்ளாத அறியாமையாகும். இஃது அறிவில்லாதவரிடத்தில் காணப்படும்.
 • Translation
  in English
  To turn from guests is penury, though worldly goods abound;
  ‘Tis senseless folly, only with the senseless found.
 • Meaning
  That stupidity which excercises no hospitality is poverty in the midst of wealth. It is the property of the stupid.
0088. பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றேம் என்பர்

0088. பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றேம் என்பர்

0088. Parindhombip Patratrem enbar

 • குறள் #
  0088
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  விருந்தோம்பல் (Virundhombal)
  Cherishing Guests
 • குறள்
  பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றேம் என்பர் விருந்தோம்பி
  வேள்வி தலைப்படா தார்.
 • விளக்கம்
  விருந்தினரை உபசரித்து அதன் பயனை அடையாதவர், “பொருளை வருந்திப் பாதுகாத்து அதன் பயனை அடையாமற் போய்விட்டோமே” எனப் பின்னர் வருந்தும் நிலையை அடைவர்.
 • Translation
  in English
  With pain they guard their stores, yet ‘All forlorn are we,’ they’ll cry,
  Who cherish not their guests, nor kindly help supply.
 • Meaning
  Those who have taken no part in the benevolence of hospitality shall (at length lament) saying, “we have laboured and laid up wealth and are now without support.”
0087. இனைத்துணைத் தென்பதொன் றில்லை

0087. இனைத்துணைத் தென்பதொன் றில்லை

0087. Inaiththunaith Thonbathon Drillai

 • குறள் #
  0087
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  விருந்தோம்பல் (Virundhombal)
  Cherishing Guests
 • குறள்
  இனைத்துணைத் தென்பதொன் றில்லை விருந்தின்
  துணைத்துணை வேள்விப் பயன்.
 • விளக்கம்
  விருந்து உபசரித்தலாகிய அறத்தின் பயன் இன்ன அளவினது என்று கூற முடியாது; விருந்தினரின் தகுதியளவுக் கேற்றவாறு அஃது அமையும்.
 • Translation
  in English
  To reckon up the fruit of kindly deeds were all in vain;
  Their worth is as the worth of guests you entertain.
 • Meaning
  The advantages of benevolence cannot be measured; the measure (of the virtue) of the guests (entertained) is the only measure.
0086. செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து

0086. செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து

0086. Selvirundhu Ombi Varuvirundhu

 • குறள் #
  0086
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  விருந்தோம்பல் (Virundhombal)
  Cherishing Guests
 • குறள்
  செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்
  நல்வருந்து வானத் தவர்க்கு.
 • விளக்கம்
  வந்த விருந்தினரை உபசரித்துவிட்டு, இனிவரும் விருந்தினரை உபசரிக்கக் காத்திருப்பவன், தேவர்கட்கு நல்ல விருந்தினனாவான்.
 • Translation
  in English
  The guest arrived he tends, the coming guest expects to see;
  To those in heavenly homes that dwell a welcome guest is he.
 • Meaning
  He who, having entertained the guests that have come, looks out for others who may yet come, will be a welcome guest to the inhabitants of heaven.
0085. வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ

0085. வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ

0085. Viththum Idalvendum Kollo

 • குறள் #
  0085
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  விருந்தோம்பல் (Virundhombal)
  Cherishing Guests
 • குறள்
  வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ விருந்தோம்பி
  மிச்சில் மிசைவான் புலம்.
 • விளக்கம்
  வந்த விருந்தினரை முதலில் உண்ணச் செய்து, மீதி உணவை உண்ணுகின்றவனுடைய விளை நிலத்தில் அவன் விதைக்காமலே பயிர் விளையும்.
 • Translation
  in English
  Who first regales his guest, and then himself supplies,
  O’er all his fields, unsown, shall plenteous harvests rise.
 • Meaning
  Is it necessary to sow the field of the man who, having feasted his guests, eats what may remain ?
0084. அகனமர்ந்து செய்யாள் உறையும்

0084. அகனமர்ந்து செய்யாள் உறையும்

0084. Aganamarndhu Seiyaal Uraiyum

 • குறள் #
  0084
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  விருந்தோம்பல் (Virundhombal)
  Cherishing Guests
 • குறள்
  அகனமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகனமர்ந்து
  நல்விருந்து ஓம்புவான் இல்.
 • விளக்கம்
  முகம் மலர்ந்து விருந்தினரை உபசரிப்பவனது வீட்டில், திருமகள் மனம் மகிழுந்து வாழ்வாள்.
 • Translation
  in English
  With smiling face he entertains each virtuous guest,
  ‘Fortune’ with gladsome mind shall in his dwelling rest.
 • Meaning
  Lakshmi with joyous mind shall dwell in the house of that man who, with cheerful countenance, entertains the good as guests.
0083. வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான்

0083. வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான்

0083. Varuvirundhu Vaigalum Ombuvaan

 • குறள் #
  0083
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  விருந்தோம்பல் (Virundhombal)
  Cherishing Guests
 • குறள்
  வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை
  பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று.
 • விளக்கம்
  நாள்தொறும் தன்னிடம் வருகின்ற விருந்தினரைப் பேணி உபசரிப்பவனின் வாழ்க்கை, வறுமையால் வருந்திக் கெடுவது இல்லை.
 • Translation
  in English
  Each day he tends the coming guest with kindly care;
  Painless, unfailing plenty shall his household share.
 • Meaning
  The domestic life of the man that daily entertains the guests who come to him shall not be laid waste by poverty.
0082. விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல்

0082. விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல்

0082. Virundhu Puraththathaath Thaanundal

 • குறள் #
  0082
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  விருந்தோம்பல் (Virundhombal)
  Cherishing Guests
 • குறள்
  விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா
  மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று.
 • விளக்கம்
  விருந்தினர் வீட்டின் வெளியெயிருக்க, தான் மட்டும் தனித்திருந்து உண்பது அமிழ்தமேயானாலும், அது விரும்பத்தக்கதன்று.
 • Translation
  in English
  Though food of immortality should crown the board,
  Feasting alone, the guests without unfed, is thing abhorred.
 • Meaning
  It is not fit that one should wish his guests to be outside (his house) even though he were eating the food of immortality.
0081. இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம்

0081. இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம்

0081. Irundhombi Ilvaazhva Thellaam

 • குறள் #
  0081
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  விருந்தோம்பல் (Virundhombal)
  Cherishing Guests
 • குறள்
  இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி
  வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு.
 • விளக்கம்
  மனைவியோடு வீட்டில் இருந்து, பொருளைப் பாதுகாத்து இல்வாழ்க்கை நடத்துவதெல்லாம், விருந்தினரை உபசரித்து, அவர்கட்கு உதவி செய்வதற்கே யாகும்.
 • Translation
  in English
  All household cares and course of daily life have this in view.
  Guests to receive with courtesy, and kindly acts to do.
 • Meaning
  The whole design of living in the domestic state and laying up (property) is (to be able) to exercise the benevolence of hospitality.
0080. அன்பின் வழியது உயிர்நிலை

0080. அன்பின் வழியது உயிர்நிலை

0080. Anbin Vazhiyathu Uyirnilai

 • குறள் #
  0080
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அன்புடைமை (Anbudaimai)
  The Possession of Love
 • குறள்
  அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு
  என்புதோல் போர்த்த உடம்பு.
 • விளக்கம்
  அன்போடு பொருந்தி நின்ற உடலே உயிர் நிலை பெரும் உடம்பாகும்; அன்பில்லாதவர் உடல் எலும்பைத் தோலால் மூடப்பெற்ற எலும்புக்கூடே ஆகும்.
 • Translation
  in English
  Bodies of loveless men are bony framework clad with skin;
  Then is the body seat of life, when love resides within.
 • Meaning
  That body alone which is inspired with love contains a living soul: if void of it, (the body) is bone overlaid with skin.
0079. புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும்

0079. புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும்

0079. Puraththurup Pellaam Evanseiyum

 • குறள் #
  0079
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அன்புடைமை (Anbudaimai)
  The Possession of Love
 • குறள்
  புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும் யாக்கை
  அகத்துறுப்பு அன்பி லவர்க்கு.
 • விளக்கம்
  உடம்பின் உள் உறுப்பாகிய அன்பு இல்லாதவர்க்கு வெளி உறுப்புகளால் பயன் எதுவும் இல்லை.
 • Translation
  in English
  Though every outward part complete, the body’s fitly framed;
  What good, when soul within, of love devoid, lies halt and maimed?
 • Meaning
  Of what avail are all the external members (of the body) to those who are destitute of love, the internal member.
0078. அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்கை

0078. அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்கை

0078. Anbagath Thillaa Uyirvaazhkkai

 • குறள் #
  0078
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அன்புடைமை (Anbudaimai)
  The Possession of Love
 • குறள்
  அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்கை வன்பாற்கண்
  வற்றல் மரந்தளிர்த் தற்று.
 • விளக்கம்
  மனத்தில் அன்பில்லாத மக்கள் இல்லறத்தில் நன்கு வாழ்தல் என்பது வழிய பாலைநிலத்தில் உலர்ந்த மரம் தளிர்த்தல் போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  The loveless soul, the very joys of life may know,
  When flowers, in barren soil, on sapless trees, shall blow.
 • Meaning
  The domestic state of that man whose mind is without love is like the flourishing of a withered tree upon the parched desert.
0077. என்பி லதனை வெயில்போலக்

0077. என்பி லதனை வெயில்போலக்

0077. Enbi Lathanai Veyilpolak

 • குறள் #
  0077
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அன்புடைமை (Anbudaimai)
  The Possession of Love
 • குறள்
  என்பி லதனை வெயில்போலக் காயுமே
  அன்பி லதனை அறம்.
 • விளக்கம்
  எலும்பு இல்லாத புழுக்கள் முதலியவற்றை வெயில் காய்ந்து வருத்துவதுபோல, அன்பில்லாத உயிரை அறக்கடவுள் வருத்தும்.
 • Translation
  in English
  As sun’s fierce ray dries up the boneless things,
  So loveless beings virtue’s power to nothing brings.
 • Meaning
  Virtue will burn up the soul which is without love, even as the sun burns up the creature which is without bone, i.e. worms.
0076. அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப

0076. அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப

0076. Araththirke Anbusaar Penba

 • குறள் #
  0076
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அன்புடைமை (Anbudaimai)
  The Possession of Love
 • குறள்
  அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப அறியார்
  மறத்திற்கும் அஃதே துணை.
 • விளக்கம்
  அறம் செய்வதற்கே அன்பு துணையாக உள்ளது என்று அறியாதவர் கூறுவர்; ஆனால், தீமையை ஒழிப்பதற்கும் அதுவே துணையாம்.
 • Translation
  in English
  The unwise deem love virtue only can sustain,
  It also helps the man who evil would restrain.
 • Meaning
  The ignorant say that love is an ally to virtue only, but it is also a help to get out of vice.
0075. அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப

0075. அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப

0075. Anbutru Amarndha Vazhakkenba

 • குறள் #
  0075
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அன்புடைமை (Anbudaimai)
  The Possession of Love
 • குறள்
  அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்து
  இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு.
 • விளக்கம்
  இவ்வுலகில் இல்வாழ்க்கையில் இன்பம் அனுபவித்தவர்கள், மறுமையில் பேரின்பமும் அடைவர்; அஃது அன்புடையவராக ஒழுகிய ஒழுக்கத்தின் பயன் என்று அறிஞர் கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  Sweetness on earth and rarest bliss above,
  These are the fruits of tranquil life of love.
 • Meaning
  They say that the felicity which those who, after enjoying the pleasure (of the conjugal state) in this world, obtain in heaven is the result of their domestic state imbued with love.
0074. அன்புஈனும் ஆர்வம் உடைமை

0074. அன்புஈனும் ஆர்வம் உடைமை

0074. Anbueenum Aarvam Udaimai

 • குறள் #
  0074
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அன்புடைமை (Anbudaimai)
  The Possession of Love
 • குறள்
  அன்புஈனும் ஆர்வம் உடைமை அதுஈனும்
  நண்பு என்னும் நாடாச் சிறப்பு.
 • விளக்கம்
  அன்பு, பிறரிடத்து விருப்புடனிருக்கும் தன்மையைக் கொடுக்கும்; அஃது அவனுக்கு நட்பு என்னும் அளவு கடந்த சிறப்பைக் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  From love fond yearning springs for union sweet of minds;
  And that the bond of rare excelling friendship binds.
 • Meaning
  Love begets desire: and that (desire) begets the immeasureable excellence of friendship.
0073. அன்போடு இயைந்த வழக்கென்ப

0073. அன்போடு இயைந்த வழக்கென்ப

0073. Anbodu Iyaindha Vazhakkenba

 • குறள் #
  0073
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அன்புடைமை (Anbudaimai)
  The Possession of Love
 • குறள்
  அன்போடு இயைந்த வழக்கென்ப ஆருயிர்க்கு
  என்போடு இயைந்த தொடர்பு.
 • விளக்கம்
  அரிய உயிருக்கு, உடம்போடு பொருந்திய தொடர்பு யாதெனின், அன்போடு பொருந்தி வாழும் வாழ்க்கையே என அறிஞர் கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  Of precious soul with body’s flesh and bone,
  The union yields one fruit, the life of love alone.
 • Meaning
  They say that the union of soul and body in man is the fruit of the union of love and virtue (in a former birth).
0072. அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர்

0072. அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர்

0072. Anbilaar Ellaam Thamakkuriyar

 • குறள் #
  0072
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அன்புடைமை (Anbudaimai)
  The Possession of Love
 • குறள்
  அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்
  என்பும் உரியர் பிறர்க்கு.
 • விளக்கம்
  அன்பில்லாதவர் எப்பொருளையும் தாமே அனுபவிப்பர். அன்புடையவர் தம் பொருள் மட்டுமன்று, தமது உடலையும் பிறருக்கு உரிமையாக்குவர்.
 • Translation
  in English
  The loveless to themselves belong alone;
  The loving men are others’ to the very bone.
 • Meaning
  Those who are destitute of love appropriate all they have to themselves; but those who possess love
  consider even their bones to belong to others.
0071. அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ்

0071. அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ்

0071. Anbirkkum Undoo Adaikkundhaazh

 • குறள் #
  0071
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அன்புடைமை (Anbudaimai)
  The Possession of Love
 • குறள்
  அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர்
  புன்கணீர் பூசல் தரும்.
 • விளக்கம்
  அன்புடையாரின் துன்பத்தைக் கண்டபோது ஒருவர் கண்களிலிருந்து சிந்துகின்ற கண்ணீரே உள்ளத்தின் அன்பை எல்லோரும் அறிய வெளிப்படுத்தும். ஆகையால், அன்பிற்கு அதைப் பிறர் அறியாமல் அடைத்து வைக்கும் தாழ்ப்பாள் இல்லை.
 • Translation
  in English
  And is there bar that can even love restrain?
  The tiny tear shall make the lover’s secret plain.
 • Meaning
  Is there any fastening that can shut in love? Tears of the affectionate will publish the love that is within.
0070. மகன்தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி

0070. மகன்தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி

0070. Maganthandhaikku Aatrum Udhavi

 • குறள் #
  0070
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  மக்கட்பேறு (Makkatperu)
  The obtaining of Sons
 • குறள்
  மகன்தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்தை
  என்நோற்றான் கொல்எனும் சொல்.
 • விளக்கம்
  தன்னைக் கல்வியுடையவனாகிய தந்தைக்கு மகன் செய்யும் பதில் உதவி என்னவென்றால், ‘இவனுடைய தந்தை இவனைப் பெறுவதற்கு என்ன தவம் செய்தானோ’ என்று சொல்லும்படி நடத்தலாகும்.
 • Translation
  in English
  To sire, what best requital can by grateful child be done?
  To make men say, ‘What merit gained the father such a son?’
 • Meaning
  (So to act) that it may be said “by what great penance did his father beget him,” is the benefit which a son should render to his father.
0069. ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும்

0069. ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும்

0069. Eendra Pozhuthin Perithuvakkum

 • குறள் #
  0069
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  மக்கட்பேறு (Makkatperu)
  The obtaining of Sons
 • குறள்
  ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச்
  சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்.
 • விளக்கம்
  தன் மகனைப் பிறர் ‘அறிவொழுக்கங்களில் சிறந்தவன்’ என்று சொல்லக் கேட்ட தாய், அவனைப் பெற்றபொழுது அடைந்த மகிழ்ச்சியை விட மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவாள்.
 • Translation
  in English
  When mother hears him named ‘fulfill’d of wisdom’s lore,’
  Far greater joy she feels, than when her son she bore.
 • Meaning
  The mother who hears her son called “a wise man” will rejoice more than she did at his birth.
0068. தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை

0068. தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை

0068. Thammintham Makkal Arivudaimai

 • குறள் #
  0068
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  மக்கட்பேறு (Makkatperu)
  The obtaining of Sons
 • குறள்
  தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து
  மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது.
 • விளக்கம்
  தம் மக்கள், தம்மை விடக் கல்வி அறிவுடையவராக இருப்பது, தம்மை விட உலகிலுள்ளவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைக் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  Their children’s wisdom greater than their own confessed,
  Through the wide world is sweet to every human breast.
 • Meaning
  That their children should possess knowledge is more pleasing to all men of this great earth than to themselves.
0067. தந்தை மகற்காற்று நன்றி

0067. தந்தை மகற்காற்று நன்றி

0067. Thanthai Magarkaatru Nandri

 • குறள் #
  0067
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  மக்கட்பேறு (Makkatperu)
  The obtaining of Sons
 • குறள்
  தந்தை மகற்காற்று நன்றி அவையத்து
  முந்தி இருப்பச் செயல்.
 • விளக்கம்
  தந்தை மகனுக்குச் செய்யும் நன்மை என்னவென்றால், அவனைக் கற்றவர் சபையில் முதன்மை அடையுமாறு செய்தலாகும்.
 • Translation
  in English
  Sire greatest boon on son confers, who makes him meet,
  In councils of the wise to fill the highest seat.
 • Meaning
  The benefit which a father should confer on his son is to give him precedence in the assembly of the
  learned.
0066. குழல்இனிது யாழ்இனிது என்பதம்

0066. குழல்இனிது யாழ்இனிது என்பதம்

0066. Kuzhalinithu Yaazhinidhu Enbatham

 • குறள் #
  0066
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  மக்கட்பேறு (Makkatperu)
  The obtaining of Sons
 • குறள்
  குழல்இனிது யாழ்இனிது என்பதம் மக்கள்
  மழலைச்சொல் கேளா தவர்.
 • விளக்கம்
  தம் குழந்தைகளின் மழலைச் சொற்களைக் கேட்டு மகிழாதவர், குழல் ஓசையும் யாழ் ஓசையும் இனியவை எனக்கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  ‘The pipe is sweet,’ ‘the lute is sweet,’ by them’t will be averred,
  Who music of their infants’ lisping lips have never heard.
 • Meaning
  “The pipe is sweet, the lute is sweet,” say those who have not heard the prattle of their own children.
0065. மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம்

0065. மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம்

0065. Makkalmei Theendal Udarkinbam

 • குறள் #
  0065
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  மக்கட்பேறு (Makkatperu)
  The obtaining of Sons
 • குறள்
  மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்றுஅவர்
  சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு.
 • விளக்கம்
  குழந்தைகள் தம் பெற்றோரின் உடம்பைத் தொடுதல் உடம்பிற்கு இன்பம் தரும். அக்குழந்தைகளின் மழலைச் சொற்களைக் கேட்டல் காதுக்கு இன்பம் தரும்.
 • Translation
  in English
  To patent sweet the touch of children dear;
  Their voice is sweetest music to his ear.
 • Meaning
  The touch of children gives pleasure to the body, and the hearing of their words, pleasure to the ear.
0064. அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம்

0064. அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம்

0064. Amizhthinum Aatra Inithetham

 • குறள் #
  0064
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  மக்கட்பேறு (Makkatperu)
  The obtaining of Sons
 • குறள்
  அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள்
  சிறுகை அளாவிய கூழ்.
 • விளக்கம்
  தம் குழந்தைகளின் கையால் அளையப்பட்ட சோறு, பெற்றோர்க்கு அமிழ்தத்தை விட மிக்க இனிமையுடையதாகும்.
 • Translation
  in English
  Than God’s ambrosia sweeter far the food before men laid,
  In which the little hands of children of their own have play’d.
 • Meaning
  The rice in which the little hand of their children has dabbled will be far sweeter (to the parent) than
  ambrosia.
0063. தம்பொருள் என்பதம் மக்கள்

0063. தம்பொருள் என்பதம் மக்கள்

0063. Thamporul Enbatham Makkal

 • குறள் #
  0063
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  மக்கட்பேறு (Makkatperu)
  The obtaining of Sons
 • குறள்
  தம்பொருள் என்பதம் மக்கள் அவர்பொருள்
  தம்தம் வினையான் வரும்.
 • விளக்கம்
  தம் பிள்ளைகளைப் பெறுதலாகிய அச்செல்வம், அவரவர் செய்யும் நல்வினைகளால் வரும்.
 • Translation
  in English
  ‘Man’s children are his fortune,’ say the wise;
  From each one’s deeds his varied fortunes rise.
 • Meaning
  Men will call their sons their wealth, because it flows to them through the deeds which they (sons) perform on their behalf.
0062. எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா

0062. எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா

0062. Ezhupirappum Theeyavai Theendaa

 • குறள் #
  0062
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  மக்கட்பேறு (Makkatperu)
  The obtaining of Sons
 • குறள்
  எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப்
  பண்புடை மக்கட் பெறின்.
 • விளக்கம்
  பிறர் பழித்ததற்கு இடமில்லாத நல்ல பண்புடைய மக்களை ஒருவன் பெருவானானால், அவனை எழுவகைப் பிறப்புகளிலும் துன்பங்கள் சென்றடையா.
 • Translation
  in English
  Who children gain, that none reproach, of virtuous worth,
  No evils touch them, through the sev’n-fold maze of birth.
 • Meaning
  The evils of the seven births shall not touch those who abtain children of a good disposition, free from vice.
0061. பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை

0061. பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை

0061. Perumavatrul Yaamarivathu Illai

 • குறள் #
  0061
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  மக்கட்பேறு (Makkatperu)
  The obtaining of Sons
 • குறள்
  பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த
  மக்கட்பேறு அல்ல பிற.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் அடையக்கூடியவற்றுள், அறிய வேண்டியவற்றை அறிய வல்ல மக்களைப் பெருவதைவிடச் சிறந்ததொன்று இருப்பதாக யாம் அறியவில்லை.
 • Translation
  in English
  Of all that men acquire, we know not any greater gain,
  Than that which by the birth of learned children men obtain.
 • Meaning
  Among all the benefits that may be acquired, we know no greater benefit than the acquisition of intelligent children.
0060. மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி

0060. மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி

0060. Mangalam Enba Manaimaatchi

 • குறள் #
  0060
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam)
  The Goodness of the help to Domestic Life
 • குறள்
  மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்றுஅதன்
  நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு.
 • விளக்கம்
  மனைவியும் நற்குண நற்செய்கைகளே இல்வாழ்க்கைக்கு மங்கலம் (நன்மை) என்பர். நல்ல மக்களைப் பெறுதல் அம்மங்கலத்திற்கு அழகு என்றும் அறிவுடையோர் கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  The house’s ‘blessing’, men pronounce the house-wife excellent;
  The gain of blessed children is its goodly ornament.
 • Meaning
  The excellence of a wife is the good of her husband; and good children are the jewels of that goodness.
0059. புகழ்புரிந்த இல்லிலோர்க்கு இல்லை

0059. புகழ்புரிந்த இல்லிலோர்க்கு இல்லை

0059. Pugazhpurindha Illilorkku Illai

 • குறள் #
  0059
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam)
  The Goodness of the help to Domestic Life
 • குறள்
  புகழ்புரிந்த இல்லிலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார்முன்
  ஏறுபோல் பீடு நடை.
 • விளக்கம்
  கற்பினால் உண்டாகும் புகழுடைய மனைவி பெறாதவர், தம்மை இகழ்ந்து பேசும் பகைவர் முன்னால் பெருமிதமாக நடக்க முடியாது.
 • Translation
  in English
  Who have not spouses that in virtue’s praise delight,
  They lion-like can never walk in scorner’s sight.
 • Meaning
  The man whose wife seeks not the praise (of chastity) cannot walk with lion-like stately step, before those who revile them.
0058. பெற்றாற் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர்

0058. பெற்றாற் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர்

0058. Perraar Perinperuvar Pendir

 • குறள் #
  0058
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam)
  The Goodness of the help to Domestic Life
 • குறள்
  பெற்றாற் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப்
  புத்தேளிர் வாழும் உலகு.
 • விளக்கம்
  மனைவியர் தம் கணவரை வணங்கி அவர் அன்பைப் பெறுவாரானால், அவர்கள் தேவருலகில் பெருஞ்சிறப்பைப் பெறுவார்கள்.
 • Translation
  in English
  If wife be wholly true to him who gained her as his bride,
  Great glory gains she in the world where gods bliss abide.
 • Meaning
  If women shew reverence to their husbands, they will obtain great excellence in the world where the gods flourish.
0057. சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும்

0057. சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும்

0057. Siraikaakkum Kaappevan Seiyum

 • குறள் #
  0057
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam)
  The Goodness of the help to Domestic Life
 • குறள்
  சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மகளிர்
  நிறைகாக்கும் காப்பே தலை.
 • விளக்கம்
  மகளிரைக் காவல் வைத்துக் காத்தலால் பயனில்லை; அவர்கள் தம் ஒழுக்கத்தால் தம்மைக் காத்துக் கொள்கிற காவலே சிறந்தது.
 • Translation
  in English
  Of what avail is watch and ward?
  Honour’s woman’s safest guard.
 • Meaning
  What avails the guard of a prison? The chief guard of a woman is her chastity.
0056. தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித்

0056. தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித்

0056. Tharkaaththuth Tharkondaar Penith

 • குறள் #
  0056
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam)
  The Goodness of the help to Domestic Life
 • குறள்
  தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற
  சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்.
 • விளக்கம்
  கற்பிலிருந்து தவறாமல் தன்னைக் காத்தும், தன் கணவனைப் பாதுகாத்தும், இருவரிடத்தும் புகழ் நீங்காமல் காத்தும், தன் கடமைகளில் தவறாமல் நடப்பவளே சிறந்த பெண்ணாவாள்.
 • Translation
  in English
  Who guards herself, for husband’s comfort cares, her household’s fame,
  In perfect wise with sleepless soul preserves, -give her a woman’s name.
 • Meaning
  She is a wife who unweariedly guards herself, takes care of her husband, and preserves an unsullied fame.
0055. தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன்

0055. தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன்

0055. Deivam Thozhaaal Kozhual

 • குறள் #
  0055
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam)
  The Goodness of the help to Domestic Life
 • குறள்
  தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள்
  பெய்யெனப் பெய்யும் மழை.
 • விளக்கம்
  தெய்வத்தைத் தொழாதவளாய்த் தன் கணவனைத் தெய்வம் என நினைத்து, அவனைத் தொழுது காலையில் துயில் எழுகின்றவள் பெய்யென்று சொல்ல மழை பெய்யும்.
 • Translation
  in English
  No God adoring, low she bends before her lord;
  Then rising, serves: the rain falls instant at her word!
 • Meaning
  If she, who does not worship God, but who rising worships her husband, say, “let it rain,” it will rain.
0054. பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள

0054. பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள

0054. Pennin Perundhakka Yaavula

 • குறள் #
  0054
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam)
  The Goodness of the help to Domestic Life
 • குறள்
  பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்
  திண்மைஉண் டாகப் பெறின்.
 • விளக்கம்
  மனைவியிடத்தில் கற்பு என்னும் மன உறுதி உண்டாகியிருக்கப் பெற்றால், கணவன் அடைய கூடியவற்றுள் அம்மனைவியைவிட மேலான பொருள் வேறு இல்லை.
 • Translation
  in English
  If woman might of chastity retain,
  What choicer treasure doth the world contain?
 • Meaning
  What is more excellent than a wife, if she possess the stability of chastity?
0053. இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால்

0053. இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால்

0053. Illathen Illaval Maanbaanaal

 • குறள் #
  0053
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam)
  The Goodness of the help to Domestic Life
 • குறள்
  இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென்
  இல்லவள் மாணாக் கடை.
 • விளக்கம்
  மனைவி நற்குண நற்செய்கைகள் உடையவளானால் கணவனிடத்தில் இல்லாதது இல்லை. அவள் அவ்வாறு இல்லாதவளானால் வாழ்க்கையில் ஒன்றும் இல்லை ஆகும்.
 • Translation
  in English
  There is no lack within the house, where wife in worth excels,
  There is no luck within the house, where wife dishonoured dwells.
 • Meaning
  If his wife be eminent (in virtue), what does (that man) not possess? If she be without excellence, what does (he) possess ?
0052. மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின்

0052. மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின்

0052. Manaimaatchi Illaalkan Illaayin

 • குறள் #
  0052
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam)
  The Goodness of the help to Domestic Life
 • குறள்
  மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை
  எனைமாட்சித் தாயினும் இல்.
 • விளக்கம்
  இல்வாழ்கைக்கேற்ற சிறந்த குணங்கள் மனைவியிடம் இல்லையானால், அவ்வாழ்க்கை எவ்வளவு சிறந்திருந்தாலும் பயன் இல்லை.
 • Translation
  in English
  If household excellence be wanting in the wife,
  Howe’er with splendour lived, all worthless is the life.
 • Meaning
  If the wife be devoid of domestic excellence, whatever (other) greatness be possessed, the conjugal state, is nothing.
0051. மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற்

0051. மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற்

0051. Manaikthakka Maanbudaiyal Aagiththar

 • குறள் #
  0051
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாழ்க்கைத் துணைநலம் (Vaazhkkaith Thunainalam)
  The Goodness of the help to Domestic Life
 • குறள்
  மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான்
  வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை.
 • விளக்கம்
  இல்லறதுக்குத் தகுந்த நற்குண நற்செய்கைகள் உடையவளாகிக் கணவனின் வரவுக்கேர்ப்பச் செலவு செய்கின்றவளே சிறந்த மனைவி.
 • Translation
  in English
  As doth the house beseem, she shows her wifely dignity;
  As doth her husband’s wealth befit, she spends: help – meet is she.
 • Meaning
  She who has the excellence of home virtues, and can expend within the means of her husband, is a help in the domestic state.
0050. வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன்

0050. வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன்

0050. Vaiyaththul Vaazhvaangu Vaazhbavan

 • குறள் #
  0050
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இல்வாழ்க்கை (Ilvaazhkkai)
  Domestic Life
 • குறள்
  வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உநற்யும்
  தெய்வத்துள் வைக்கப் படும்.
 • விளக்கம்
  இவ்வுலகத்தில் வாழ வேண்டிய முறைப்படி வாழ்கின்றவன், மேலுலகத்திலுள்ள தேவர்களுள் ஒருவனாக மதிக்கப்படுவான்.
 • Translation
  in English
  Who shares domestic life, by household virtues graced,
  Shall, mid the Gods, in heaven who dwell, be placed.
 • Meaning
  He who on earth has lived in the conjugal state as he should live, will be placed among the Gods who dwell in heaven.
0049. அறனெனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை

0049. அறனெனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை

0049. Aranenap Pattathe Ilvaazhkkai

 • குறள் #
  0049
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இல்வாழ்க்கை (Ilvaazhkkai)
  Domestic Life
 • குறள்
  அறனெனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்
  பிறன்பழிப்ப தில்லாயின் நன்று.
 • விளக்கம்
  அறம் என்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்டதே இல்வாழ்கை. அதுவும் பிறர் பழிக்கும் தீமைகள் இல்லையானால் சிறப்புடையதாகும்.
 • Translation
  in English
  The life domestic rightly bears true virtue’s name;
  That other too, if blameless found, due praise may claim.
 • Meaning
  The marriage state is truly called virtue. The other state is also good, if others do not reproach it.
0048. ஆற்றின் ஒழுக்கி அறனிழுக்கா

0048. ஆற்றின் ஒழுக்கி அறனிழுக்கா

0048. Aatrin Ozhukki Aranizhukkaa

 • குறள் #
  0048
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இல்வாழ்க்கை (Ilvaazhkkai)
  Domestic Life
 • குறள்
  ஆற்றின் ஒழுக்கி அறனிழுக்கா இல்வாழ்க்கை
  நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து.
 • விளக்கம்
  தவம் செய்கின்றவரையும் அவர் வழியில் ஒழுகச் செய்து, தானும் அறநெறியில் தவறாது நின்று வாழ்பவனின் இல்வாழ்க்கையானது, தவம் செய்வாரை விட வன்மை உடையதாகும்.
 • Translation
  in English
  Others it sets upon their way, itself from virtue ne’er declines;
  Than stern ascetics’ pains such life domestic brighter shines.
 • Meaning
  The householder who, not swerving from virtue, helps the ascetic in his way, endures more than those who endure penance.
0047. இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன்

0047. இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன்

0047. Iyalbinaan Ilvaazhkkai Vaazhbavan

 • குறள் #
  0047
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இல்வாழ்க்கை (Ilvaazhkkai)
  Domestic Life
 • குறள்
  இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான்
  முயல்வாருள் எல்லாம் தலை.
 • விளக்கம்
  இல்வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து, அதற்குரிய நல்ல முறையிலே ஒழுகுகின்றவன், மறுமை இன்பத்தை நாடி முயற்சி செய்கின்றவரை விடச் சிறந்தவன் ஆவான்.
 • Translation
  in English
  In nature’s way who spends his calm domestic days,
  ‘Mid all that strive for virtue’s crown hath foremost place.
 • Meaning
  Among all those who labour (for future happiness) he is greatest who lives well in the household state.
0046. அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின்

0046. அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின்

0046. Araththaatrin Ilvaazhkkai Aatrin

 • குறள் #
  0046
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இல்வாழ்க்கை (Ilvaazhkkai)
  Domestic Life
 • குறள்
  அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்தாற்றில்
  போஒய்ப் பெறுவ எவன்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் இல்வாழ்க்கையை அறவழியில் நடத்துவானானால், அவன் வேறு வழியில் சென்று பெறும் மேலான பயன் இல்லை.
 • Translation
  in English
  If man in active household life a virtuous soul retain,
  What fruit from other modes of virtue can he gain?
 • Meaning
  What will he who lives virtuously in the domestic state gain by going into the other, (ascetic) state ?
0045. அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின்

0045. அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின்

0045. Anbum Aranum Udaiththaayin

 • குறள் #
  0045
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இல்வாழ்க்கை (Ilvaazhkkai)
  Domestic Life
 • குறள்
  அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
  பண்பும் பயனும் அது.
 • விளக்கம்
  ஒருவனது குடும்ப வாழ்க்கையில் கணவன் மனைவியர்க்கு இடையே அன்பும் அறம் செய்யும் குணமும் இருக்குமானால், அதுவே அவ்வாழ்க்கையின் பண்பும் பயனும் ஆகும்.
 • Translation
  in English
  If love and virtue in the household reign,
  This is of life the perfect grace and gain.
 • Meaning
  If the married life possess love and virtue, these will be both its duty and reward.
0044. பழியஞ்சிப் பாத்தூண் உடைத்தாயின்

0044. பழியஞ்சிப் பாத்தூண் உடைத்தாயின்

0044. Pazhiyanjip Paaththoon Udaiththaayin

 • குறள் #
  0044
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இல்வாழ்க்கை (Ilvaazhkkai)
  Domestic Life
 • குறள்
  பழியஞ்சிப் பாத்தூண் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை
  வழியெஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல்.
 • விளக்கம்
  பழிக்கு அஞ்சுதல், நல்வழியில் வந்த பொருளைப் பகுத்து உண்ணுதல் ஆகிய இரண்டும் ஒருவனது இல்வாழ்க்கையில் இருந்தால், அவனது சந்ததி எப்போதும் குறைவது இல்லை.
 • Translation
  in English
  Who shares his meal with other, while all guilt he shuns,
  His virtuous line unbroken though the ages runs.
 • Meaning
  His descendants shall never fail who, living in the domestic state, fears vice (in the acquisition of property) and shares his food (with others).
0043. தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல்

0043. தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல்

0043. Thenbulaththaar Theivam Virundhokkal

 • குறள் #
  0043
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இல்வாழ்க்கை (Ilvaazhkkai)
  Domestic Life
 • குறள்
  தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தானென்றாங்கு
  ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை.
 • விளக்கம்
  தென் புலத்தார், கடவுள், விருந்தினர், சுற்றத்தார், தான் என்னும் ஐந்து வகையாளரிடத்தும் செய்ய வேண்டிய அறச் செயல்களைத் தவறாமல் ஒருவன் செய்தல், சிறந்த கடமையாகும்.
 • Translation
  in English
  The manes, God, guests kindred, self, in due degree,
  These five to cherish well is chiefest charity.
 • Meaning
  The chief (duty of the householder) is to preserve the five-fold rule (of conduct) towards the manes, the Gods, his guests, his relations and himself.
0042. துறந்தார்க்கும் துவ்வாதவர்க்கும்

0042. துறந்தார்க்கும் துவ்வாதவர்க்கும்

0042. Thurandhaarkkum Thuvvaathavarkkum

 • குறள் #
  0042
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இல்வாழ்க்கை (Ilvaazhkkai)
  Domestic Life
 • குறள்
  துறந்தார்க்கும் துவ்வாதவர்க்கும் இறந்தார்க்கும் இல்வாழ்வான்
  என்பான் துணை.
 • விளக்கம்
  துறவியர்க்கும் ஏழைக்கும் ஆதரவின்றி இறந்தவர்க்கும் இல்வாழ்க்கையில் இருப்பவன் துணையாவான்.
 • Translation
  in English
  To anchorites, to indigent, to those who’ve passed away,
  The man for household virtue famed is needful held and stay.
 • Meaning
  He will be said to flourish in domestic virtue who aids the forsaken, the poor, and the dead.
0041. இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய

0041. இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய

0041. Ilvaazhvaan Enbaan Iyalbudaiya

 • குறள் #
  0041
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இல்வாழ்க்கை (Ilvaazhkkai)
  Domestic Life
 • குறள்
  இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
  நல்லாற்றின் நின்ற துணை.
 • விளக்கம்
  இல்லறத்தில் வாழ்கின்றவன் என்னும் சிறப்புடையவன் மற்ற (கல்வி, மனைத்துறவு, துறவு) அறநிலைகளில் உள்ள மூவர்க்கும் நல்ல ஒழுக்க நெறியில் உறுதியான துணையாவான்.
 • Translation
  in English
  The men of household virtue, firm in way of good, sustain
  The other orders three that rule professed maintain.
 • Meaning
  He will be called a (true) householder, who is a firm support to the virtuous of the three orders in their good path.
0040. செயற்பால தோரும் அறனே

0040. செயற்பால தோரும் அறனே

0040. Seyarpaala Thorum Arane

 • குறள் #
  0040
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  அரண் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal)
  Assertion of the Strength of Virtue
 • குறள்
  செயற்பால தோரும் அறனே ஒருவற்கு
  உயற்பால தோரும் பழி.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் செய்ய வேண்டியது அறச்செயலே; அவன் செய்யாமல் தவிர்க்கவேண்டியது பழிச்செயலே.
 • Translation
  in English
  ‘Virtue’ sums the things that should be done;
  ‘Vice’ sums the things that man should shun.
 • Meaning
  That is virtue which each ought to do, and that is vice which each should shun.
0039. அறத்தான் வருவதே இன்பம்

0039. அறத்தான் வருவதே இன்பம்

0039. Araththaan Varuvathe Inbam

 • குறள் #
  0039
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  அரண் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal)
  Assertion of the Strength of Virtue
 • குறள்
  அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்றெல்லாம்
  புறத்த புகழும் இல.
 • விளக்கம்
  அறத்துடன் பொருந்தி வாழ்வதால் வருவதே இன்பமாகும். மற்ற வகையில் வருவனவெல்லாம் இன்பமாயினும் துன்பங்களாகும்; புகழ் இல்லாதவையுமாகும்.
 • Translation
  in English
  What from virtue floweth, yieldeth dear delight;
  All else extern, is void of glory’s light.
 • Meaning
  Only that pleasure which flows from domestic virtue is pleasure; all else is not pleasure, and it is without praise.
0038. வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின்

0038. வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின்

0038. Veezhnaal Padaaamai Nanraatrin

 • குறள் #
  0038
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  அரண் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal)
  Assertion of the Strength of Virtue
 • குறள்
  வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின் அஃதொருவன்
  வாழ்நாள் வழியடைக்கும் கல்.
 • விளக்கம்
  ஒவ்வொரு நாளும் ஒருவன் அறம் செய்வானானால் அஃது அவன் பிறவி வரும் வழியை அடைப்பதற்குரிய கல்லாகும்.
 • Translation
  in English
  If no day passing idly, good to do each day you toil,
  A stone it will be to block the way of future days of moil.
 • Meaning
  If one allows no day to pass without some good being done, his conduct will be a stone to block up the passage to other births.
0037. அறத்தாறு இதுவென வேண்டா

0037. அறத்தாறு இதுவென வேண்டா

0037. Araththaaru Idhuvena Vendaa

 • குறள் #
  0037
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  அரண் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal)
  Assertion of the Strength of Virtue
 • குறள்
  அறத்தாறு இதுவென வேண்டா சிவிகை
  பொறுத்தானோடு ஊர்ந்தான் இடை.
 • விளக்கம்
  அறத்தின் பயன் இன்னதன்மையுடையது என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை; பல்லக்கைச் சுமந்து செல்லுபவனுக்கும், அதில் ஏறிச் செல்லுபவனுக்கும் உள்ள வேற்றுமையே அதனைக் காட்டிவிடும்.
 • Translation
  in English
  Needs not in words to dwell on virtue’s fruits: compare
  The man in litter borne with them that toiling bear!
 • Meaning
  The fruit of virtue need not be described in books; it may be inferred from seeing the bearer of a palanquin and the rider therein.
0036. அன்றறிவாம் என்னாது அறஞ்செய்க

0036. அன்றறிவாம் என்னாது அறஞ்செய்க

0036. Anrarivaam Ennaathu Aranjcheiga

 • குறள் #
  0036
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  அரண் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal)
  Assertion of the Strength of Virtue
 • குறள்
  அன்றறிவாம் என்னாது அறஞ்செய்க மற்றது
  பொன்றுங்கால் பொன்றாத் துணை.
 • விளக்கம்
  பின்னால் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று எண்ணி விடாமல் அவ்வப்போதே ஒருவன் அறத்தைச் செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு செய்த அறம், அவன் இறக்கும் போது அழிவில்லாத துணையாக நிற்கும்.
 • Translation
  in English
  Do deeds of virtue now. Say not, ‘To-morrow we’ll be wise’;
  Thus, when thou diest, shalt thou find a help that never dies.
 • Meaning
  Defer not virtue to another day; receive her now; and at the dying hour she will be your undying friend.
0035. அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல்

0035. அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல்

0035. Azhukkaaru Avaaveguli Innaachchol

 • குறள் #
  0035
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  அரண் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal)
  Assertion of the Strength of Virtue
 • குறள்
  அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
  இழுக்கா இயன்றது அறம்.
 • விளக்கம்
  அறம் என்று சொல்லப்படுவது பொறாமை, ஆசை, சினம், கடுஞ்சொல் ஆகிய நான்கையும் நீக்கி நடை பெறுவதாகும்.
 • Translation
  in English
  Tis virtue when, his footsteps sliding not through envy, wrath,
  Lust, evil speech-these four, man onwards moves in ordered path.
 • Meaning
  That conduct is virtue which is free from these four things, viz, malice, desire, anger and bitter speech.
0034. மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல்

0034. மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல்

0034. Manaththukkan Maasilan Aathal

 • குறள் #
  0034
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  அரண் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal)
  Assertion of the Strength of Virtue
 • குறள்
  மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தறன்
  ஆகுல நீர பிற.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் தன் மனதில் குற்றமற்றவனாக இருக்க வேண்டும். அதுவே அறம் ஆகும். மற்றவையெல்லாம் ஆரவாரத் தன்மை உடையவையாகும்.
 • Translation
  in English
  Spotless be thou in mind! This only merits virtue’s name;
  All else, mere pomp of idle sound, no real worth can claim.
 • Meaning
  Let him who does virtuous deeds be of spotless mind; to that extent is virtue; all else is vain show.
0033. ஒல்லும் வகையான் அறவினை

0033. ஒல்லும் வகையான் அறவினை

0033. Ollum Vagaiyaan Arivinai

 • குறள் #
  0033
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  அரண் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal)
  Assertion of the Strength of Virtue
 • குறள்
  ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே
  செல்லும்வாய் எல்லாஞ் செயல்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் தன்னால் இயன்ற வரையில் அறச்செயலைச் செய்யக் கூடிய இடங்களிலெல்லாம் இடைவிடாது செய்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  To finish virtue’s work with ceaseless effort strive,
  What way thou may’st, where’er thou see’st the work may thrive.
 • Meaning
  As much as possible, in every way, incessantly practise virtue.
0032. அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை

0032. அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை

0032. Araththinooungu Aakkamum Illai

 • குறள் #
  0032
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  அரண் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal)
  Assertion of the Strength of Virtue
 • குறள்
  அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை
  மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்கு அறம் செய்வதைவிட மேலான நன்மையைத் தருவது வேறு எதுவுமில்லை; அந்த அறத்தைச் செய்யமால் விடுவதைவிட மேலான கேடும் வேறில்லை.
 • Translation
  in English
  No greater gain than virtue aught can cause;
  No greater loss than life oblivious of her laws.
 • Meaning
  There can be no greater source of good than (the practice of) virtue; there can be no greater source of evil than the forgetfulness of it.
0031. சிறப்புஈனும் செல்வமும் ஈனும்

0031. சிறப்புஈனும் செல்வமும் ஈனும்

0031. Sirappueenum Selvamum Eenum

 • குறள் #
  0031
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  அரண் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal)
  Assertion of the Strength of Virtue
 • குறள்
  சிறப்புஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு
  ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு.
 • விளக்கம்
  அறம் மக்களுக்குச் சிறப்பையும் செல்வத்தையும் கொடுக்கும். எனவே, அவ்வறத்தைக் காட்டிலும் நன்மை தருவது வேறில்லை.
 • Translation
  in English
  It yields distinction, yields prosperity; what gain
  Greater than virtue can a living man obtain?
 • Meaning
  Virtue will confer heaven and wealth; what greater source of happiness can man possess?