1160. அரிதாற்றி அல்லல்நோய் நீக்கிப்

1160. அரிதாற்றி அல்லல்நோய் நீக்கிப்
Rate this post


1160. அரிதாற்றி அல்லல்நோய் நீக்கிப்

1160. Arithaatri Allalnoi Neekkip

 • குறள் #
  1160
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பிரிவாற்றாமை (Pirivaatraamai)
  Separation Unendurable
 • குறள்
  அரிதாற்றி அல்லல்நோய் நீக்கிப் பிரிவாற்றிப்
  பின்இருந்து வாழ்வார் பலர்.
 • விளக்கம்
  பிரிவுக்கு உடன்பட்டுப் பிரிதலால் உண்டாகும் துன்பத்தையும் நீக்கிப் பிரிவினைப் பொறுத்துக் கொண்டு, பின்னும் இருந்து வாழும் மகளிர் பலராவர்.
 • Translation
  in English
  Sorrow’s sadness meek sustaining, Driving sore distress away,
  Separation uncomplaining Many bear the livelong day!
 • Meaning
  As if there were many indeed that can consent to the impossible, kill their pain, endure separation and yet continue to live afterwards.

Leave a comment