1096. உறாஅ தவர்போல் சொலினும்

1096. உறாஅ தவர்போல் சொலினும்
Rate this post


1096. உறாஅ தவர்போல் சொலினும்

1096. Uraaa Thavarpol Solinum

  • குறள் #
    1096
  • பால்
    இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
  • இயல்
    களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
  • அதிகாரம்
    குறிப்பறிதல் (Kuripparithal)
    Recognition of the Signs (of Mutual Love)
  • குறள்
    உறாஅ தவர்போல் சொலினும் செறாஅர்சொல்
    ஒல்லை உணரப் படும்.
  • விளக்கம்
    அயலார்போல இவள் தோழி என்னிடம் கடுஞ்சொல் சொன்னாலும், அவள் சொல், கோபமில்லாதவரின் சொல் என்று விரைவில் அறியப்படும்.
  • Translation
    in English
    Though with their lips affection they disown,
    Yet, when they hate us not, ’tis quickly known.
  • Meaning
    Though they may speak harshly as if they were strangers, the words of the friendly are soon understood.

Leave a comment