1061. கரவாது உவந்தீயும் கண்ணன்னார்

1061. கரவாது உவந்தீயும் கண்ணன்னார்
Rate this post


1061. கரவாது உவந்தீயும் கண்ணன்னார்

1061. Karavaathu Uvantheeyum Kannannaar

  • குறள் #
    1061
  • பால்
    பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
  • இயல்
    குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
  • அதிகாரம்
    இரவச்சம் (Iravachcham)
    The Dread of Mendicancy
  • குறள்
    கரவாது உவந்தீயும் கண்ணன்னார் கண்ணும்
    இரவாமை கோடி உறும்.
  • விளக்கம்
    தம்மிடத்தில் உள்ளதை மறைக்காமல் மகிழ்ந்து கொடுக்கும் படியான கண்போன்ற சிறந்தவரிடத்திலும் இரவாமல் இருத்தலே கோடி மடங்கு நல்லது.
  • Translation
    in English
    Ten million-fold ’tis greater gain, asking no alms to live,
    Even from those, like eyes in worth, who nought concealing gladly give.
  • Meaning
    Not to beg (at all) even from those excellent persons who cheerfully give without refusing, will do immense good.

Leave a comment