0823. பலநல்ல கற்றக் கடைத்து

0823. பலநல்ல கற்றக் கடைத்து
Rate this post


0823. பலநல்ல கற்றக் கடைத்து

0823. Palanalla Katrak Kadaiththu

  • குறள் #
    0823
  • பால்
    பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
  • இயல்
    நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
  • அதிகாரம்
    கூடா நட்பு (Koodaa Natpu)
    Unreal Friendship
  • குறள்
    பலநல்ல கற்றக் கடைத்து மனநல்லர்
    ஆகுதல் மாணார்க் கரிது.
  • விளக்கம்
    பல சிறந்த நூல்களைப் படித்தாலும் அதன் பயனாக நல்ல மனம் உடையவராய்ப் பழகுதல், உள்ளன்பினால் மாட்சி இல்லாதவர்க்கு இல்லை.
  • Translation
    in English
    To heartfelt goodness men ignoble hardly may attain,
    Although abundant stores of goodly lore they gain.
  • Meaning
    Though (one’s) enemies may have mastered many good books, it will be impossible for them to become truly loving at heart.

Leave a comment