0709. பகைமையும் கேண்மையும் கண்ணுரைக்கும்

0709. பகைமையும் கேண்மையும் கண்ணுரைக்கும்
Rate this post


0709. பகைமையும் கேண்மையும் கண்ணுரைக்கும்

0709. Pagaimaiyum Kenmaiyum Kannuraikkum

  • குறள் #
    0709
  • பால்
    பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
  • இயல்
    அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
  • அதிகாரம்
    குறிப்பறிதல் (Kuripparithal)
    The Knowledge of Indications
  • குறள்
    பகைமையும் கேண்மையும் கண்ணுரைக்கும் கண்ணின்
    வகைமை உணர்வார்ப் பெறின்.
  • விளக்கம்
    கண்களின் குறிப்பு வகைகளை அறிய வல்லவரைப் பெற்றால், பிறர் மனத்திலுள்ள பகைத் தன்மையையும் நட்புத் தன்மையையும் அவர்களின் கண்களே தெரிவித்துவிடும்.
  • Translation
    in English
    The eye speaks out the hate or friendly soul of man;
    To those who know the eye’s swift varying moods to scan.
  • Meaning
    If a king gets ministers who can read the movements of the eye, the eyes (of foreign kings) will (themselves) reveal (to him) their hatred or friendship.

Leave a comment