0345. மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல்

0345. மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல்
Rate this post


0345. மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல்

0345. Matrum Thodarppaadu Evankol

  • குறள் #
    0345
  • பால்
    அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
  • இயல்
    துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
  • அதிகாரம்
    துறவு (Thuravu)
    Renunciation
  • குறள்
    மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல் பிறப்பறுக்கல்
    உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை.
  • விளக்கம்
    பிறப்பறுக்க விரும்புபவர்க்கு, அதற்குத் துணையாகிய உடம்பும் வேண்டாத பொருளாகும்; அவ்வாறாயின், உடம்பினால் அனுபவிக்கப்படும் பொருள்களில் தொடர்பு எதற்கு?
  • Translation
    in English
    To those who sev’rance seek from being’s varied strife,
    Flesh is burthen sore; what then other bonds of life?
  • Meaning
    What means the addition of other things those who are attempting to cut off (future) births, when even their body is too much (for them).

Leave a comment