0329. கொலைவினைய ராகிய மாக்கள்

0329. கொலைவினைய ராகிய மாக்கள்
Rate this post


0329. கொலைவினைய ராகிய மாக்கள்

0329. Kolaivinaiya Raagiya Maakkal

  • குறள் #
    0329
  • பால்
    அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
  • இயல்
    துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
  • அதிகாரம்
    கொல்லாமை(Kollaamai)
    Not Killing
  • குறள்
    கொலைவினைய ராகிய மாக்கள் புலைவினையர்
    புன்மை தெரிவா ரகத்து.
  • விளக்கம்
    கொலைத் தொழில் செய்பவர், தாம் அத்தொழிலின் சிறுமையை அறியாராயினும், அத்தொழிலின் சிறுமையை அறிந்தவர்க்கு அவர் இழி தொழிலினராகவே காணப்படுவர்.
  • Translation
    in English
    Whose trade is ‘killing’, always vile they show,
    To minds of them who what is vileness know.
  • Meaning
    Men who destroy life are base men, in the estimation of those who know the nature of meanness.

Leave a comment