0128. ஒன்றானுந் தீச்சொல் பொருட்பயன்

0128. ஒன்றானுந் தீச்சொல் பொருட்பயன்
Rate this post


0128. ஒன்றானுந் தீச்சொல் பொருட்பயன்

0128. Ondraanun Theechchol Porutpayan

  • குறள் #
    0128
  • பால்
    அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
  • இயல்
    இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
  • அதிகாரம்
    அடக்கமுடைமை (Adakkamudaimai)
    The Possession of Self-Restraint
  • குறள்
    ஒன்றானுந் தீச்சொல் பொருட்பயன் உண்டாயின்
    நன்றாகா தாகி விடும்.
  • விளக்கம்
    தீய சொற்களின் பொருளால் விளையும் தீமையானது ஒருவனிடம் உண்டானால் அதனால் மற்ற அறங்களாலும் பயன் இல்லாது போகும்.
  • Translation
    in English
    Though some small gain of good it seem to bring,
    The evil word is parent still of evil thing.
  • Meaning
    If a man’s speech be productive of a single evil, all the good by him will be turned into evil.

Leave a comment