0022. துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின்

Rate this post


0022. துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின்

0022. Thurandhaar Perumai Thunaikkoorin

  • குறள் #
    0022
  • பால்
    அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
  • இயல்
    பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
  • அதிகாரம்
    நீத்தார் பெருமை (Neeththaar Perumai)
    The Greatness of Ascetics
  • குறள்
    துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து
    இறந்தாரை எண்ணிக்கொண் டற்று.
  • விளக்கம்
    துறவிகளுடைய பெருமையை அளவிட்டுச் சொல்லப் புகுதல், இவ்வுலகத்திலே பிறந்து இறந்தவர்களை எண்ணிக் கணக்கிடத் தொடங்கினாற் போன்றதாகும்.
  • Translation
    in English
    As counting those that from the earth have passed away,
    ‘Tis vain attempt the might of holy men to say.
  • Meaning
    To describe the measure of the greatness of those who have forsaken the two-fold desires, is like
    counting the dead.

Leave a Reply